mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu


wniosek dodatek osłonowy 2024

informacja RODO

załącznik 1

Załącznik oferta wypożyczalnia.doc

Załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków.doc


Załącznik oferta psycholog.doc

Załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków.doc


Załącznik oferta fizjoterapia.doc

Załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków.doc


Karta zgłoszenia do Programu

Klauzula informacyjna


zaczłąnik_nr 1Gmina Przasnysz realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowanie: 130 194 zł.


Całkowita wartość programu: 162 744 zł.


Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek;

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.


Gmina Przasnysz podpisała umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO


Dofinansowanie: 302 156,95 zł.


Całkowita wartość programu: 302 156,95 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

• dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecz-ności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, re-habilitacji i edukacji oraz

• osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawno-ści albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych,

W czym pomoże asystent?


Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta uczestnikowi w:


• wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego,


• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,


• załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,


• korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),


• zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.


Plakat.PDF

ULOTKA.PDF


                                                                                                              Przasnysz, 2022-12-30

Dotyczy zapytania ofertowego na:

„Usługa -schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz” - w 2023r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Gmina Przasnysz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu:

Za najkorzystniejszą ofertę na usługę: świadczenie usług schronienia dla 3osób- schronisko - została uznana oferta:

Stowarzyszenia „Monar”
Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu
„Markot” w Turowie
Turowo 12, 06-415 Czernice Borowe

Za najkorzystniejszą ofertę na usługę: świadczenie usług schronienia dla 1 osoby - schronisko z usługami opiekuńczymi – została uznana oferta:

Fundacji „Leśne Zacisze”
Schronisko dla Osób Bezdomnych
Sokołowy Kąt 1

uzasadnienie wyboru:
- wybrani wykonawcy spełnili wszystkie wymagane warunki i zaproponowali cenę mieszczącą się w budżecie.


                                                                                                        Kierownik
                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
                                                                                                   Elżbieta Urban


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA
WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH I POMOCY SPOŁECZNEJ
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została niżej wymieniona osoba:


1. Pani Ewa Sekuna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w osoba spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. W opinii Komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na stanowisku inspektora ds. świadczeń alimentacyjnych i pomocy społecznej.

                                                                                                      Kierownik
                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                 w Przasnyszu

Przasnysz, 30 grudnia 2022r.


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRZASNYSZU, UL. ŚW. ST. KOSTKI 5, 06-300 PRZASNYSZ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH I POMOCY SPOŁECZNEJ


1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. obywatelstwo polskie

2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

3. wykształcenie – wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,

4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

7. kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

2. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,

2. posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, komunikatywność, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

3. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.opracowywanie i przygotowywanie dokumentów (decyzji i postanowień) z zakresu różnych form pomocy,

2. przygotowywanie list wypłat i przekazów dotyczących świadczeń,

3.prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń,

4. przekazywanie informacji do ZUS dotyczących odprowadzania składek od osób korzystających z pomocy,

5. sprawozdawczość ze zrealizowanych form pomocy, również w wersji elektronicznej,

6.analiza i ocena potrzeb w celu sporządzania zapotrzebowania na dotacje,

7. obsługa programu komputerowego SYGNITY,

ponadto wykonywanie zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów :

1. przyjmowanie, rejestrowanie i weryfikacja wniosków,

2. prowadzenie postępowania przyznającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

3. przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich pism w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4. prowadzenie postepowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń,

5. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i współpraca w tym zakresie z komornikami sadowymi,

6. księgowanie wpłat dłużników , komorników oraz Urzędów Skarbowych, przygotowywanie stosownych dokumentów,

7. przekazywanie informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach dłużników do biur informacji gospodarczych,

8. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9. obsługa systemu teleinformatycznego,

10. przygotowywanie list wypłat i przekazów dotyczących świadczeń

11.przygotowywanie sprawozdań rzeczowo – finansowych,

12.analiza i ocena potrzeb w celu sporządzania zapotrzebowania na dotacje,

13.udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących świadczeniach.

4. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6. kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

8. oświadczenie o stanie zdrowia,

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:


Miejsce pracy:  Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św.
                             St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz


Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem                  innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami

Wymiar czasu pracy: praca na pełny etat.


W listopadzie 2022r. roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0 %.


6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. świadczeń alimentacyjnych i pomocy społecznej” w terminie do dnia 21 grudnia 2022r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Przasnyszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniające wymagania formalne będą informowani telefonicznie o dalszym etapie rekrutacji. Planowane zatrudnienie - od 1 stycznia 2023r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 w Przasnyszu

Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

• Kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji ( do pobrania)

• Oświadczenie ( do pobrania)

• klauzula informacyjna RODO

                                                                                                     Przasnysz, dnia 14.12.2022 r.
                                                                                                             

                                                                                                                        Kierownik
                                                                                            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                     w Przasnysz

1.Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.odt

2.Oświadczenie.odt

3.Klauzula_informacyjna_dla_kandydata.odt


ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Udzielenie zamówienia wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) – dalej u.p.z.p. w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 w/w ustawy.


1. Zamawiający


NABYWCA: GMINA PRZASNYSZ ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz
ODBIORCA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz

2. Przedmiot zamówienia: usługa -schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz :


1) świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych w postaci:

a. schroniska dla bezdomnych,

2) świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej w postaci:

a. schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

3) świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych w postaci

a. noclegowni,

b. ogrzewalni.

4) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Przasnysz w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 803)

5) potrzebującym pomocy–schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przasnysz

3. Termin realizacji zamówienia styczeń 2023 rok – czerwiec 2023 rok

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

5. Inne istotne warunki zamówienia

Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz
Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

1) Położenie placówki w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Przasnysz.

2) Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom , o których mowa
w pkt.1 , następującego zakresu usług :


a) prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy (w przypadku gdy dana osoba wymaga takiej pomocy)

b) zapewnienia bezdomnym posiłków, w tym 1 posiłku gorącego,

c) zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania odzieży ,

d) zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków,

e) zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki,

f) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,

g) współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych ,

h) informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.

3) Liczba osób wymagających schronienia -ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie jeszcze innych osób nie więcej niż 3 w ciągu roku.

4) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.

5) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.

a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia

b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

7) Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy–jednakże nie później niż od 01 stycznia 2023r. do 30 czerwca.2023r.

6. Sposób przygotowania oferty .


Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis

„Usługa - schronienia dla osób bezdomnych w 2023 roku, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz.


7. Miejsce i termin złożenia oferty:


a) ofertę złożyć należy do dnia 21 grudnia 2022 roku godz. 16 00

b) ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl lub faksem pod nr 29 751-21-26

c) wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

8. Umowa zostanie zawarta do 3 dni od daty potwierdzenia o wyborze wykonawcy. Powiadomienie zostanie dostarczone e-mailowo lub osobiście. Wybrany wykonawca otrzyma „Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty” z określeniem przewidywanego terminu zawarcia umowy.

9. Postanowienia końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania postępowania lub unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny,

b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

c) żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców na etapie weryfikacji ofert.

Załączniki:


1. Formularz „OFERTA”,


2. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o zamówienia publiczne.

10. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, którego adres oraz dane kontaktowe są podane w Zapytaniu ofertowym;
2) adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: iod@przasnysz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonym w puncie 1, prowadzonym w trybie rozeznania rynku:
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi przechowywania przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego postępowania;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą decyzji o wyborze wykonawcy
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


                                                                                                        Kierownik
                                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                    w Przasnyszu
                                                                                                    Elżbieta Urban

załącznik nr 1


                                                                                        Nabór do programu Asystent osobisty         

                                                                                 osoby niepełnosprawnej - edycja 2023


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


W związku z powyższym Gmina Przasnysz będzie składała wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:


1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz


2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3. Załatwianiu spraw urzędowych;

4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.


Mając na względzie powyższe zapraszamy mieszkańców Gminy Przasnysz zainteresowanych przystąpieniem do programu do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu (pokój nr 24) w celu zgłaszania chęci przystąpienia do programu, co pozwoli na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(29) 751 2120

lub

e-mail: gopsprzasnysz@data.pl


Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023.


Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 listopada 2022 do godz. 12:00.


Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz do 9 listopada 2022 roku.


WAŻNE: do karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Załączniki:

Karta zgoszenia do Programu

Klauzula informacyjna


Ogłoszenie o konkursie na wykonywanie zadań asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

ogłasza konkurs na wykonywanie zadań

Asystenta rodziny


I. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:


1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin;

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykorzystaniu zadań uzna za niezbędną

II. Wymagania konieczne:


1. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

5. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.

III. Wymagania pożądane:

1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,

2. obsługa komputera,

3. łatwość nawiązania kontaktów interpersonalnych,

4. umiejętność pracy w zespole,

5. odporność na stres,

6. odpowiedzialność,

7. asertywność,

8. rzetelność, systematyczność,

9. komunikatywność i otwartość

10. prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. CV oraz list motywacyjny,

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

3. Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych; (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

4. Podpisane pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe; (załącznik nr 2 do ogłoszenia)

5. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona; (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

6. Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; (załącznik nr 4 do ogłoszenia)

7. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. „B” i własnego środka transportu; załącznik nr 5 do ogłoszenia)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów do dnia 16.08.2022r. do godz. 1000 na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Św. St. Kostki 5
06- 300 Przasnysz


O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Ośrodka lub data i godzina złożenia w Ośrodku. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Informacje dodatkowe:

1. zadania asystenta rodziny będą wykonywane w ramach umowy zlecenie,

2. wykonywanie zadań asystenta rodziny nie może być łączone w wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny swoich zadań nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, psychoterapeuty.,

3. umowa zlecenie na wykonywanie zadań asystenta rodziny zostanie zawarta na okres od 18.08.2022r. do 31.12.2022r.

4. przewidywana ilość godzin wykonywania usługi w miesiącu to 80 godzin.

9. Inne:

1. Nie ma możliwości składania dokumentów niezbędnych do udziału w konkursie drogą elektroniczną.

2. Dokumenty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą uprawniały do wzięcia udziału w konkursie. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 31.08.2022r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Wszystkie wymagane oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis

4. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej GOPS w Przasnyszu i na stronie internetowej gopsprzasnysz.pl.

                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                         Pomocy Społecznej w Przasnyszu

                                                                             Elżbieta Urban

Załącznik_Nr_1_

Załącznik_Nr_2_

Załącznik_Nr_3_

Załącznik_Nr_4_

Załącznik_Nr_5_


ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Udzielenie zamówienia wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) – dalej u.p.z.p. w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 w/w ustawy.


1. Zamawiający


NABYWCA: GMINA PRZASNYSZ ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz
ODBIORCA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz


2. Przedmiot zamówienia: usługa -schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz :

1) świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych,

2) świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

3) świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych w postaci
a. noclegowni,
b. ogrzewalni.

4) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Przasnysz w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 2268 ze zm.)

5) potrzebującym pomocy–schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przasnysz

3. Termin realizacji zamówienia lipiec 2022 rok – grudzień 2022 rok

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

5. Inne istotne warunki zamówienia


Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz
Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
1) Położenie placówki w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Przasnysz.
2) Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom , o których mowa
w pkt.1 , następującego zakresu usług :
a) prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy (w przypadku gdy dana osoba wymaga takiej pomocy)
b) zapewnienia bezdomnym posiłków, w tym 1 posiłku gorącego,
c) zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania odzieży ,
d) zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków,
e) zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki,
f) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
g) współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych ,
h) informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.
3) Liczba osób wymagających schronienia -ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie jeszcze innych osób nie więcej niż 3 w ciągu roku.
4) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.
5) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
7) Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy–jednakże nie później niż od 01 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r.

6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Usługa - schronienia dla osób bezdomnych w 2022 roku, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
a) ofertę złożyć należy do dnia 20 czerwca 2022 roku godz. 16 00
b) ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl lub faksem pod nr 29 751-21-26
c) wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

8. Umowa zostanie zawarta do 3 dni od daty potwierdzenia o wyborze wykonawcy. Powiadomienie zostanie dostarczone e-mailowo lub osobiście. Wybrany wykonawca otrzyma „Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty” z określeniem przewidywanego terminu zawarcia umowy.

9. Postanowienia końcowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania postępowania lub unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny,
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców na etapie weryfikacji ofert.

Załączniki:
1. Formularz „OFERTA”,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o zamówienia publiczne.

10. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, którego adres oraz dane kontaktowe są podane w Zapytaniu ofertowym;

2) adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: iod@przasnysz.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonym w puncie 1, prowadzonym w trybie rozeznania rynku:

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi przechowywania przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego postępowania;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą decyzji o wyborze wykonawcy
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przasnyszu
Elżbieta Urban

Załącznik nr 1
Gmina Przasnysz podpisała umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO


Dofinansowanie: 267 138,00 zł.


Całkowita wartość programu: 267 138,00 zł.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:


• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

• w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

• w załatwianiu spraw urzędowych,

• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuje, że w dniu 29 marca 2022 roku będą wypłacane pierwsze raty dodatków osłonowych na rachunki bankowe oraz przekazami pocztowymi.
Osoby, które nie podały adresu e-mail, mogą zgłosić się do GOPS po odbiór informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Brak odbioru informacji nie spowoduje wstrzymania wypłaty świadczenia.ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Udzielenie zamówienia wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129.) – dalej u.p.z.p. w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 w/w ustawy.
1. Zamawiający


NABYWCA: GMINA PRZASNYSZ ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz
ODBIORCA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu

ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz

2. Przedmiot zamówienia: usługa -schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz :

1) świadczenie usług schronienia dla 4 osób bezdomnych w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych,
2) świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
3) świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych w postaci
a. noclegowni,
b. ogrzewalni.
4) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Przasnysz w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 803)
5) potrzebującym pomocy–schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przasnysz

3. Termin realizacji zamówienia styczeń 2022 rok – czerwiec 2022 rok

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

5. Inne istotne warunki zamówienia

Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz
Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.


1) Położenie placówki w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Przasnysz.
2) Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom , o których mowa
w pkt.1 , następującego zakresu usług :
a) prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy (w przypadku gdy dana osoba wymaga takiej pomocy)
b) zapewnienia bezdomnym posiłków, w tym 1 posiłku gorącego,
c) zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania odzieży ,
d) zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków,
e) zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki,
f) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
g) współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych ,
h) informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.
3) Liczba osób wymagających schronienia -ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie jeszcze innych osób nie więcej niż 3 w ciągu roku.
4) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.
5) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
7) Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy–jednakże nie później niż od 01 stycznia 2022r. do 30 czerwca.2022r.

6. Sposób przygotowania oferty .


Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Usługa - schronienia dla osób bezdomnych w 2022 roku, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
a) ofertę złożyć należy do dnia 17 grudnia 2021 roku godz. 16 00
b) ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl lub faksem pod nr 29 751-21-26
c) wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

8. Umowa zostanie zawarta do 3 dni od daty potwierdzenia o wyborze wykonawcy. Powiadomienie zostanie dostarczone e-mailowo lub osobiście. Wybrany wykonawca otrzyma „Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty” z określeniem przewidywanego terminu zawarcia umowy.

9. Postanowienia końcowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania postępowania lub unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny,
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców na etapie weryfikacji ofert.

Załączniki:
1. Formularz „OFERTA”,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o zamówienia publiczne.

10. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, którego adres oraz dane kontaktowe są podane w Zapytaniu ofertowym;
2) adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: iod@przasnysz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonym w puncie 1, prowadzonym w trybie rozeznania rynku:
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi przechowywania przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego postępowania;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą decyzji o wyborze wykonawcy
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


                                                                                                           Kierownik
                                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                        w Przasnyszu
                                                                                                        Elżbieta Urban

załącznik_nr_1.odtGmina Przasnysz realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowanie: 65 000,00 zł.


Całkowita wartość programu: 81 250,00 zł

.
Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc październik 2021r. zrealizowana zostanie w dniu 18.10.2021r.


Nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W związku z powyższym Gmina Przasnysz będzie składała wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:          konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3.  Załatwianiu spraw urzędowych;
 4.  Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.


Więcej informacji o programie znajduje się w serwisie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w tym szczegółowy opis Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.


Mając na względzie powyższe zapraszamy mieszkańców Gminy Przasnysz zainteresowanych przystąpieniem do programu do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu (pokój nr 24) w celu zgłaszania chęci przystąpienia do programu, co pozwoli na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(29) 751 2120

lub

e-mail: gopsprzasnysz@data.pl


Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022.


Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 października 2021 do godz. 16:00.


Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz do 20 października 2021 roku.


WAŻNE: do karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Załączniki:

 1. Karta_zgłoszenia_do_Programu_AOON_.doc
 2. Klauzula_informacyjna.doc


Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.

Każdego roku ok. 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw, ale biorąc pod uwagę tymczasowy charakter ich pracy, są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Pandemia COVID-19 pogorszyła warunki pracowników sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzyko dla zdrowia.
Aby podnieść świadomość pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków i usług doradczych, Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy, sieciami unijnymi działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi rozpoczął kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE.
Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaangażował się w kampanię, ponieważ odpowiada ona na wyzwania wielu polskich pracowników, którzy podejmują pracę sezonową w innych państwach członkowskich UE.
Polska kampania skierowana jest do pracowników sezonowych zatrudnionych w UE głównie w branży rolno – spożywczej oraz w miarę możliwości do innych branż charakteryzujących się sezonowością podejmowania pracy za granicą.
„Pracownicy sezonowi stanowią trzon podstawowych sektorów naszej gospodarki, a my z przyjemnością wypełniamy naszą misję, wspierając ich. Państwa członkowskie UE i partnerzy społeczni wiedzą, że mogą liczyć na Europejski Urząd ds. Pracy jeśli chodzi o podnoszenie świadomości w zakresie praw i obowiązków oraz wspieranie egzekwowania przepisów unijnych i krajowych. Uczciwe zatrudnienie nie kończy się po sezonie" - powiedział Cosmin Boiangiu, dyrektor wykonawczy Europejskiego Urzędu ds. Pracy.
W ramach kampanii EURES wojewódzkie urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy uruchomiły od 19 lipca 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową takie jak: spotkania informacyjne, warsztaty, prelekcje, webinaria on-line, publikacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Działania te będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE – praktyczne informacje skierowane do pracowników sezonowych oraz aktualne informacje na temat wydarzeń, które odbywać się będą w ramach kampanii w Polsce.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.gov.pl gdzie są publikowane różnego rodzaju informacje w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju.
Kampania informacyjna sieci EURES potrwa do końca października 2021 r.

Sieć EURES w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/EURESMazowsze
https://www.facebook.com/EURESjobs
https://twitter.com/EURESJob
https://www.linkedin.com/company/eures
https://www.instagram.com/euresjobs/INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc sierpień 2021r. zrealizowana zostanie w dniu 16.08.2021r.


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc lipiec 2021r. zrealizowana zostanie w dniu 16.07.2021r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu włączył się do akcji upowszechniania wiedzy dotyczącej praw osób z niepełnosprawnością prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, poprzez zamieszczenie linku do strony na której znajduje się „Informator dla osób z niepełnosprawnością”

https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych

Powyższa publikacja zawiera najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością. Opisane są m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze. Wyjaśnione jest także, na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników. Omówione są zasady ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty.


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc czerwiec 2021r. zrealizowana zostanie w dniu 16.06.2021r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Udzielenie zamówienia wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) – dalej u.p.z.p. w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 w/w ustawy.

1. Zamawiający

NABYWCA: GMINA PRZASNYSZ ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz
ODBIORCA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz

2. Przedmiot zamówienia: usługa -schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz :


1) świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych,
2) świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
3) świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych w postaci
a. noclegowni,
b. ogrzewalni.
4) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Przasnysz w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876 ze zm.)
5) potrzebującym pomocy–schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przasnysz

3. Termin realizacji zamówienia              lipiec 2021 rok – grudzień 2021 rok

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

5. Inne istotne warunki zamówienia
Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz
Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.


1) Położenie placówki w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Przasnysz.
2) Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom , o których mowa
w pkt.1 , następującego zakresu usług :
a) prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy (w przypadku gdy dana osoba wymaga takiej pomocy)
b) zapewnienia bezdomnym posiłków, w tym 1 posiłku gorącego,
c) zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania odzieży ,
d) zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków,
e) zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki,
f) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
g) współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych ,
h) informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.
3) Liczba osób wymagających schronienia -ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie jeszcze innych osób nie więcej niż 3 w ciągu roku.
4) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.
5) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
7) Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy–jednakże nie później niż od 01 lipca 2021r. do 31.12.2021r.

6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Usługa - schronienia dla osób bezdomnych w 2021 roku, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz.


7. Miejsce i termin złożenia oferty:


a) ofertę złożyć należy do dnia 17 czerwca 2021 roku godz. 10 00
b) ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl lub faksem pod nr 29 751-21-26
c) wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

8. Umowa zostanie zawarta do 3 dni od daty potwierdzenia o wyborze wykonawcy. Powiadomienie zostanie dostarczone e-mailowo lub osobiście. Wybrany wykonawca otrzyma „Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty” z określeniem przewidywanego terminu zawarcia umowy.

9. Postanowienia końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania postępowania lub unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny,
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców na etapie weryfikacji ofert.

Załączniki:
1. Formularz „OFERTA”,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o zamówienia publiczne.

10. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, którego adres oraz dane kontaktowe są podane w Zapytaniu ofertowym;
2) adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: iod@przasnysz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonym w puncie 1, prowadzonym w trybie rozeznania rynku:
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi przechowywania przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego postępowania;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą decyzji o wyborze wykonawcy
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


                                                                                                    Kierownik
                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                 w Przasnyszu
                                                                                                 Elżbieta Urban

załącznik_nr_1


Załącznik: plakat.pdf


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc maj 2021r. zrealizowana zostanie w dniu 17.05.2021r.         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Klubu „Senior +" funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

I. Nazwa i adres jednostki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5,
06-300 Przasnysz,
tel. (29) 751 2120

II. Nazwa stanowiska.
Kierownik Klubu „Senior +”

III. Niezbędne wymagania.
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej.
4. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
5. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
9. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

IV. Dodatkowe wymagania.
1. Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu „Senior +” powinna posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora.
2. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi.
3. Znajomość przepisów:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.),
- Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025.
4. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.
5. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.
6. Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.

V. Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku.
1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu „Senior +”.
2. Realizacja programu działalności Klubu „Senior +”.
3. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu.
4. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie.
5. Nadzór i prowadzenie Klubu „Senior +” w Bogatem.
6. Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją.
7. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu „Senior +”.
8. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu, archiwizacja.
9. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - dokumentacji uczestników Klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia.
10. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów.
11. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie.
12. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów.
13. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów.
14. Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów.
15. Organizowanie form wsparcia dla Seniorów.
16. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu.
17. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc.
18. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów, nadzór i kontrola w zakresie realizacji powierzonych im zadań.
19. Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów, Klubu „Senior +”.
20. Dokonywanie w ramach budżetu Klubu „Senior +” stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć.
21. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu „Senior +”.
22. Planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu.
23. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu.
24. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych w zajęciach.
25. Reprezentowanie Klubu „Senior +” na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
1. Miejsce wykonywania pracy: Klub „Senior +” w Bogatem 57a, 06-300 Przasnysz.
2. Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie „Senior +”, współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.
3. Możliwość przemieszczania się po terenie Gminy Przasnysz w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjść do kina, teatru wyjazdy poza teren Gminy Przasnysz.
4. Okres zatrudnienia: od 19 kwietnia 2021 roku.
5. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie

VII. Wymagane dokumenty.
1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV.
2. List motywacyjny.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopię świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
8. Podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych (zał. nr 1).
9. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. nr 2).
10. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku (zał. nr 3).
12. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (zał. Nr 4).

VIII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.
Oferty należy złożyć osobiście w godz. od. 8.00 do 14.00 lub przesłać na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, do dnia 15 kwietnia 2021 roku (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Kierownik Klubu „Senior +”.
Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

IX. Informacje dodatkowe.
1. Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać telefonicznie tel. (29) 751 2120.
2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
3. Dokumenty kandydatów, którzy nie przeszli weryfikacji dokumentów lub nie zostali wyłonieni na ogłoszone stanowisko będą niszczone komisyjnie.

Przasnysz, dnia 09.04.2021r.


                                                                                                             Kierownik
                                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                           w Przasnyszu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego należnych za miesiąc kwiecień 2021r. zrealizowana zostanie w dniu 09.04.2021r.


Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, w związku z przystąpieniem do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób z terenu gminy Przasnysz zainteresowanych udziałem w Programie.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:


• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).


W czym pomoże asystent?


• w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe)
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Przasnysz do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu


Z uwagi na procedurę Programu kartę zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 23.03.2021r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, tel. 29 7512120


W załączeniu karta zgłoszenia do Programu:

 1. Karta zgłoszenia do Programu

Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w związku z zamiarem przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” poszukuje osób, które wyraziłyby chęć wykonywania usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach umowy zlecenia.


Usługi asystenta mogą świadczyć :


• Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
• Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
• Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.


Czas trwania usług asystenta – usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta osobistego powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, do 23 marca 2021 roku w godzinach:

poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.30

tel. 29 7512120,

e-mail: gopsprzasnysz@data.pl


Informacja

15 marca 2021


W związku z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz.1062), informujemy, iż w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art.6 pkt 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.


W przypadku, gdy klient potrzebuje dostępu alternatywnego od koordynatora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 29 7512120 lub mailowy: gopsprzasnysz@data.pl


Wówczas wyznaczony zostanie termin, godzina obsługi oraz pracownik prowadzący sprawę.


Dostęp alternatywny polega w szczególności na:


1. zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
2. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
3. prowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Koordynator do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu
Elżbieta Urban
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz
tel. 29 751 21 20
e-mail: gopsprzasnysz@data.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek.
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3. Monitorowanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
4. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Załączniki:

 1. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi     potrzebami w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu.pdf
 2. Raport o stanie zapewnienia dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc grudzień 2020r. zrealizowana zostanie w dniu 16.12.2020r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
na usługę poniżej 30 000 euro

1. Zamawiający

NABYWCA: GMINA PRZASNYSZ ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz
ODBIORCA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz

Przedmiot zamówienia: usługa -schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz :

1. świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych,
2. świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
3. świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych w postaci
a. noclegowni,
b. ogrzewalni.
4. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Przasnysz (w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1876)
4. potrzebującym pomocy–schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przasnysz

2. Termin realizacji zamówienia styczeń 2021 rok – czerwiec 2021 rok
3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
4. Inne istotne warunki zamówienia
Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz
Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
Położenie placówki w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Przasnysz.
2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom , o których mowa
w pkt.1 , następującego zakresu usług :
a) prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy (w przypadku gdy dana osoba wymaga takiej pomocy)
b) zapewnienia bezdomnym posiłków, w tym 1 posiłku gorącego,
c) zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania odzieży ,
d) zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków,
e) zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki,
f) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
g) współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych ,
h) informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.
3. Liczba osób wymagających schronienia -ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie jeszcze innych osób nie więcej niż 3 w ciągu roku.
4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca
5. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
7.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy–jednakże nie później niż od 01 stycznia 2020r. do 30.06.2021r.

5. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie o „Usługa - schronienia dla osób bezdomnych w 2021 roku, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl lub faksem pod nr 0-29 751-20-31
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 18 grudnia 2020 roku godz. 10 00


7. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, którego adres oraz dane kontaktowe są podane w Zapytaniu ofertowym;
2) adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: iod@przasnysz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonym w puncie 1, prowadzonym w trybie rozeznania rynku:
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi przechowywania przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego postępowania;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą decyzji o wyborze wykonawcy
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przasnyszu
Elżbieta Urban

załącznik_nr_1


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc listopad 2020r. zrealizowana zostanie w dniu 16.11.2020r.


INFORMACJA


dotycząca zmian w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w związku z sytuacją epidemiologiczną

SZANOWNI PAŃSTWO

ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększenie ryzyka jego przenoszenia, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zwracam się ponownie z prośbą o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu i załatwianie spraw telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy Emp@atia. W sprawach wymagających bezpośredniej wizyty w Ośrodku interesanci będą przyjmowani przez pracownika po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Numery telefonów:

Kierownik                                       29 7512120

Gł. Księgowa                                 29 7512125

Pracownicy socjalni                     29 7512123
                                                         29 7512124

Świadczenia rodzinne                 29 7512121

Fundusz alimentacyjny                29 7512121

Świadczenia wychowawcze        29 7512122

Dobry start                                      29 7512122

Adres e-mail: gopsprzasnysz@data.pl

                                                                                                   Kierownik
                                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                       Społecznej w Przasnyszu
                                                                                                Elżbieta Urban


Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w okresie od dnia 30 września 2020r.

OGŁOSZENIEUprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu z dnia 29 września 2020 r. zostały wprowadzone zmiany zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
z tym, że interesanci są przyjmowani w godzinach od 8.00 – 15.00 na poniższych zasadach:

1. podania, wnioski i inne pisma mogą być złożone za pośrednictwem poczty polskiej, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Przasnysz w wejściu do obiektu od strony św. Stanisława Kostki 5.

2. dodatkowo istnieje możliwość złożenia wniosku osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu z zachowaniem następujących zasad:
a) wejście interesanta wyłącznie w maseczce ochronnej,
b) interesanci przyjmowani będą osobiście w korytarzu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

Wejście od strony parkingu

                                                Kierownik
                                             Gminnego Ośrodka Pomocy
                                             Społecznej w Przasnyszu
                                                   /-/ Elżbieta Urban


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc wrzesień 2020r. zrealizowana zostanie w dniu 17.09.2020r.


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc sierpień 2020r. zrealizowana zostanie w dniu 17.08.2020r.


Rolniku, przygotuj się do spisu!


Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.


Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/


Ogłoszenie o konkursie na wykonywanie zadań asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

ogłasza konkurs na wykonywanie zadań

Asystenta rodziny


I. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:


1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykorzystaniu zadań uzna za niezbędną

II. Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

5. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.

III. Wymagania pożądane:

1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,

2. obsługa komputera,

3. łatwość nawiązania kontaktów interpersonalnych,

4. umiejętność pracy w zespole,

5. odporność na stres,

6. odpowiedzialność,

7. asertywność,

8. rzetelność, systematyczność,

9. komunikatywność i otwartość

10. prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. CV oraz list motywacyjny,

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

3. Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych; (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

4. Podpisane pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe; (załącznik nr 2 do ogłoszenia)

5. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona; (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

6. Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; (załącznik nr 4 do ogłoszenia)

7. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. „B” i własnego środka transportu; załącznik nr 5 do ogłoszenia)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów do dnia 07.08.2020r. do godz. 10:00 na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Św. St. Kostki 5
06- 300 Przasnysz

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Ośrodka lub data i godzina złożenia w Ośrodku. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Informacje dodatkowe:


1. zadania asystenta rodziny będą wykonywane w ramach umowy zlecenie,

2. wykonywanie zadań asystenta rodziny nie może być łączone w wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny swoich zadań nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, psychoterapeuty.,

3. umowa zlecenie na wykonywanie zadań asystenta rodziny zostanie zawarta na okres od 10.08.2020r. do 31.12.2020r.

4. przewidywana ilość godzin wykonywania usługi w miesiącu to 80 godzin.

9. Inne:

1. Nie ma możliwości składania dokumentów niezbędnych do udziału w konkursie drogą elektroniczną.

2. Dokumenty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą uprawniały do wzięcia udziału w konkursie. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 28.08.2020r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Wszystkie wymagane oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis

4. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej GOPS w Przasnyszu i na stronie internetowej gopsprzasnysz.pl.

                                                                                                    Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                 Pomocy Społecznej w Przasnyszu

                                                                                                                  Elżbieta Urban

Załącznik.nr1.doc

Załącznik,nr2.doc

Załącznik.nr3.doc

Załącznik.nr4.doc

Załącznik.nr5.doc


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc czerwiec 2020r. zrealizowana zostanie w dniu 16.06.2020r.


O G Ł O S Z E N I EUprzejmie informuję, że dzień 12 czerwca 2020 roku (piątek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, z tytułu Święta (15.08.2020r.) przypadającego w sobotę.


                                  Kierownik


                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
                                   

                                  Elżbieta Urban


Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w okresie od dnia 3 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu z dnia 1 czerwca 2020 r. zostały wprowadzone zmiany zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie :

1.W okresie od 03 czerwca 2020 r. interesanci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu będą obsługiwani w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

2. Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w ten sposób , że dopuszczalna liczba osób przebywających w tym samym czasie w jednym pokoju w budynku Ośrodka nie może być większa niż jeden interesant na jedno wyznaczone stanowisko obsługi.

3. Interesanci wchodzący do budynku Ośrodka są zobowiązani do:

1/ maseczek zakrywających usta i nos,

2/ dezynfekcji rąk w wyznaczonych miejscach,

4. Interesanci mogą składać podania, wnioski i inne pisma za pośrednictwem poczty polskiej, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Przasnysz w wejściu do obiektu od strony św. Stanisława Kostki 5,

                                                                                         Kierownik
                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                           Społecznej w Przasnyszu
                                                                                  /-/ Elżbieta Urban


Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w okresie od dnia 19 maja 2020 r.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu z dnia 18 maja 2020 r. zostały wprowadzone zmiany zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie :
od dnia 19 maja 2020 r. do odwołania

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach do 8:00 do 15:00,
2/ podania, wnioski i inne pisma złożone przez interesantów mogą być za pośrednictwem poczty polskiej, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Przasnysz w wejściu do obiektu od strony św. Stanisława Kostki 5,
gdzie, dodatkowo istnieje możliwość złożenia wniosku osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu z zachowaniem następujących zasad:

a/ wejście interesanta wyłącznie w maseczce ochronnej,
b/ interesanci przyjmowani będą osobiście w korytarzu Urzędu Gminy z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

                                                                                      Kierownik
                                                                                      Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                      Społecznej w Przasnyszu
                                                                                      /-/ Elżbieta Urban


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc maj 2020r. zrealizowana zostanie w dniu 18.05.2020r.


Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w okresie od dnia 22.04.2020 r. do odwołania.

OGŁOSZENIEUprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu z dnia 21 kwietnia 2020 r. zostały wprowadzone zmiany zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie :
od dnia 22.04.2020 r. do odwołania

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach do 8:00 do 14:00,
2/ podania, wnioski i inne pisma złożone przez interesantów mogą być za pośrednictwem poczty polskiej, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Przasnysz w wejściu do obiektu od strony św. Stanisława Kostki 5,

gdzie, dodatkowo istnieje możliwość złożenia wniosku osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu z zachowaniem następujących zasad:
a) wejście interesanta wyłącznie w maseczce ochronnej,
b) interesanci przyjmowani będą osobiście na korytarzu Urzędu Gminy z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

                                                                                                                 Kierownik
                                                                                                 Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                                    Społecznej w Przasnyszu
                                                                                                            /-/ Elżbieta Urban


     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Klubu „Senior +" utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

I. Nazwa i adres jednostki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5,
06-300 Przasnysz,
tel. (29) 751 2120

II. Nazwa stanowiska.
Kierownik Klubu „Senior +”

III. Niezbędne wymagania.
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej.
4. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
5. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
9. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

IV. Dodatkowe wymagania.
1. Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu „Senior +” powinna posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora.
2. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi.
3. Znajomość przepisów:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.),
- Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.
4. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.
5. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.
6. Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.

V. Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku.
1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu „Senior +”.
2. Realizacja programu działalności Klubu „Senior +”.
3. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu.
4. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie.
5. Nadzór i prowadzenie Klubu „Senior +” w Bogatem.
6. Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją.
7. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu „Senior +”.
8. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu, archiwizacja.
9. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - dokumentacji uczestników Klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia.
10. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów.
11. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie.
12. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów.
13. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów.
14. Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów.
15. Organizowanie form wsparcia dla Seniorów.
16. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu.
17. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc.
18. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów, nadzór i kontrola w zakresie realizacji powierzonych im zadań.
19. Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów, opiekuna Klubu „Senior +”.
20. Dokonywanie w ramach budżetu Klubu „Senior +” stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć.
21. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu „Senior +”.
22. Planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu.
23. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu.
24. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych w zajęciach.
25. Reprezentowanie Klubu „Senior +” na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
1. Miejsce wykonywania pracy: Klub „Senior +” w Bogatem 57a, 06-300 Przasnysz (2 razy w tygodniu).
2. Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie „Senior +”, współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.
3. Możliwość przemieszczania się po terenie Gminy Przasnysz w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjść do kina, teatru wyjazdy poza teren Gminy Przasnysz.
4. Okres zatrudnienia: od 27 kwietnia 2020 roku.
5. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie

VII. Wymagane dokumenty.
1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV.
2. List motywacyjny.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopię świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
8. Podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych (zał. nr 1).
9. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. nr 2).
10. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku (zał. nr 3).
12. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (zał. Nr 4).

VIII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.
Oferty należy złożyć osobiście w godz. od. 8.00 do 14.00 lub przesłać na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, do dnia 24 kwietnia 2020 roku (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Kierownik Klubu „Senior +”.
Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

IX. Informacje dodatkowe.
1. Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać telefonicznie tel. (29) 751 2120.
2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
3. Dokumenty kandydatów, którzy nie przeszli weryfikacji dokumentów lub nie zostali wyłonieni na ogłoszone stanowisko będą niszczone komisyjnie.

Przasnysz, dnia 20.04.2020 r.

kwestionariuszosobowy.doc

Załącznik Nr1.doc

Załącznik Nr2.doc

Załącznik Nr3.doc

Załącznik Nr4.doc


Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w okresie od dnia 14.04.2020 r. do odwołania.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu z dnia 14 kwietnia 2020 r. zostały wprowadzone zmiany zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie :od dnia 14.04.2020 r. do odwołania.


1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach do 8:00 do 14:00,
2/ interesanci są przyjmowani codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00,
3/ podania, wnioski i inne pisma złożone przez interesantów mogą być za pośrednictwem poczty polskiej, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Przasnysz w wejściu do obiektu od strony św. Stanisława Kostki 5,
4/ w sprawach bieżących nie cierpiących zwłoki kontakt w formie telefonicznej pod numery telefonów zgodnie ze spisem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

                                                                                               Kierownik
                                                                            Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                              Społecznej w Przasnyszu
                                                                                       /-/ Elżbieta Urban


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc kwiecień 2020r. zrealizowana zostanie w dniu 09.04.2020r.


Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w okresie od dnia 26.03.2020 r. do 11.04.2020 r.

OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu z dnia 26 marca 2020 r. zostały wprowadzone zmiany zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie :
od dnia 26.03.2020 r. do 11.04.2020 r.

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach do 8:00 do 14:00,
2/ interesanci są przyjmowani codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00,
3/ podania, wnioski i inne pisma złożone przez interesantów mogą być za pośrednictwem poczty polskiej, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Przasnysz w wejściu do obiektu od strony św. Stanisława Kostki 5,
4/ w sprawach bieżących nie cierpiących zwłoki kontakt w formie telefonicznej pod numery telefonów zgodnie ze spisem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.


                                                                                                 Kierownik
                                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                 Społecznej w Przasnyszu
                                                                                         /-/ Elżbieta Urban


załącznik do zarządzenia nr 2/2020
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przasnyszu
z dnia 26 marca 2020 r.

Spis numerów telefonicznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu:

 29 7512120 Kierownik GOPS
 29 7512121 GOPS (zasiłki)
 29 7512122 GOPS (500+)
 29 7512123 GOPS (pracownik socjalny)
 29 7512124 GOPS (pracownik socjalny)
 29 7512125 GOPS (księgowa)
 29 7512126 GOPS (fax)
 

29 7512120  Pracownik GOPS dyżur (14.00 do 19.00)


POGOTOWIE ZAKUPOWE W GMINIE PRZASNYSZ

Osoby starsze, chore, samotne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie mają bliskich, którzy mogliby je zrobić, mogą skorzystać z pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Seniorzy mogą dzwonić w dni robocze,

od poniedziałku do piątku,

w godz. od 9.00 do 15.00 pod nr telefonu 29 751 2123
i zgłaszać swoje potrzeby.

Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie faktury wystawionej przez sklep lub aptekę.

Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko adres zamieszkania, nr telefonu, które należy podać składając zamówienie.

Z uwagi na sytuację, Ośrodek uprzejmie prosi o korzystanie z tych form pomocy, w sytuacjach faktycznej konieczności.

UWAGA: NIE DOTYCZY OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ DOMOWĄ


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc marzec 2020r. zrealizowana zostanie w dniu 20.03.2020r.


...............................................................
pieczęć zamawiającego


ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na usługę poniżej 30 000 euro

1. Zamawiający

NABYWCA: GMINA PRZASNYSZ ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz
ODBIORCA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz

Przedmiot zamówienia: usługa -schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz :

1. świadczenie usług schronienia dla 4 osób bezdomnych (mężczyzn) w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych,
2. świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (1 kobiety i 1 mężczyzny) w postaci
a. noclegowni,
b. ogrzewalni.
3. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Przasnysz (w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2018., poz. 1508 ze zm.)
4. potrzebującym pomocy–schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przasnysz

2. Termin realizacji zamówienia styczeń 2020rok – grudzień 2020 rok
3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
4. Inne istotne warunki zamówienia

Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz
Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
Położenie placówki w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Przasnysz.
2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom , o których mowa
w pkt.1 , następującego zakresu usług :
a) prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy (w przypadku gdy dana osoba wymaga takiej pomocy)
b) zapewnienia bezdomnym posiłków, w tym 1 posiłku gorącego,
c) zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania odzieży ,
d) zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków,
e) zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki,
f) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
g) współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych ,
h) informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.
3. Liczba osób wymagających schronienia -ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie jeszcze innych osób nie więcej niż 3 w ciągu roku.
4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 24 grudnia.
5. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
7.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy–jednakże nie później niż od 01 stycznia 2020r. do 31.12.2020r.

5. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie o „Usługa - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w 2020 roku, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl lub faksem pod nr 0-29 751-20-21
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 19 grudnia 2019 roku godz. 10 00

7. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, którego adres oraz dane kontaktowe są podane w Zapytaniu ofertowym;
2) adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: iod@przasnysz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonym w puncie 1, prowadzonym w trybie rozeznania rynku:
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi przechowywania przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego postępowania;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą decyzji o wyborze wykonawcy
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


                                                                                         ....................................................................
                                                                                     (data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

zał.nr.1


INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuje, że od 24 czerwca 2019 roku ulega zmianie adres siedziby GOPS.

Nowy adres lokalizacji:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5

(pokoje 91,92, 93, 94,95, 97 na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Przasnyszu)
Adres e-mailowy pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Elżbieta Urban
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przasnyszu


I N F O R M A C J A !

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych za miesiąc kwiecień 2019r. odbędzie się w dniach 18 - 19 kwietnia 2019r.ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
na usługę poniżej 30 000 euro

1. Zamawiający

NABYWCA: GMINA PRZASNYSZ ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz
ODBIORCA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. Wojciecha 1, 06 – 300 Przasnysz


Przedmiot zamówienia: usługa -schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz :

1. świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (mężczyzn) w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych,
2. świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (1 kobiety i 1 mężczyzny) w postaci
a. noclegowni,
b. ogrzewalni.
3. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Przasnysz (w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 20178., poz. 1508 ze zm.)
4. potrzebującym pomocy–schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przasnysz

2. Termin realizacji zamówienia styczeń           2019rok – grudzień 2019 rok
3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
4. Inne istotne warunki zamówienia
Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz
Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
Położenie placówki w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Przasnysz.
2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom , o których mowa
w pkt.1 , następującego zakresu usług :
a) prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy (w przypadku gdy dana osoba wymaga takiej pomocy)
b) zapewnienia bezdomnym posiłków, w tym 1 posiłku gorącego,
c) zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania odzieży ,
d) zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków,
e) zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki,
f) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
g) współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych ,
h) informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.
3. Liczba osób wymagających schronienia -ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie innych osób nie więcej niż 3 w ciągu roku.
4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 24 grudnia.
5. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
7.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy–jednakże nie później niż od 01 stycznia 2019r do 31.12.2019r

5. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie o „Usługa - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w 2019 roku, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl lub faksem pod nr 0-29 752-31-54
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 20 grudnia 2018 roku godz. 10 00

załącznik1
 

                                                                                                       Kierownik

                                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                     w Przasnyszu

                                                                                                      Elżbieta Urban


ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
na usługę poniżej 30 000 euro
1. Zamawiający
NABYWCA: GMINA PRZASNYSZ ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz
ODBIORCA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. Wojciecha 1, 06 – 300 Przasnysz
Przedmiot zamówienia: usługa -schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz :

1. świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej (mężczyzny) w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych,
2. świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (1 kobiety i 1 mężczyzn) w postaci
a. noclegowni,
b. ogrzewalni.
3. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Przasnysz (w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.)
4. potrzebującym pomocy–schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przasnysz

2. Termin realizacji zamówienia sierpień 2018 rok – grudzień 2018 rok
3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
4. Inne istotne warunki zamówienia
Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz
Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
Położenie placówki w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Przasnysz.
2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom , o których mowa
w pkt.1 , następującego zakresu usług :
a) prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy (w przypadku gdy dana osoba wymaga takiej pomocy)
b) zapewnienia bezdomnym posiłków, w tym 1 posiłku gorącego,
c) zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania odzieży ,
d) zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków,
e) zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki,
f) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
g) współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych ,
h) informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.
3. Liczba osób wymagających schronienia -ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie innych osób nie więcej niż 3 w ciągu roku.
4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 24 grudnia.
5. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
7.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy–jednakże nie później niż od 01 sierpnia 2018 r do 31.12.2018r

5. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie o „Usługa - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl lub faksem pod nr 0-29 752-31-54
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 31 lipca 2018 roku godz. 10 00.

załącznik1

                                                                                                Kierownik
                                                                 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                           w Przasnyszu
                                                                                           Elżbieta Urban


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przasnyszu powołał

inspektora ochrony danych

adres email:

iod@przasnysz.pl


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA
WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została niżej wymieniona osoba:

     1. Pan Mariusz Zakrzewski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w osoba spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. W opinii Komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na stanowisku inspektora ds. świadczeń wychowawczych.

                                                                                                          Kierownik
                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                    w Przasnyszu

Przasnysz, 29 marca 2018 r.


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA
FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA
WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU

W dniu 26.03.2018 roku komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu powołana Zarządzeniem Nr 2/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu rozpatrzyła 2 oferty.

Informujemy, że jedna oferta nie spełniła niezbędnych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Pan Mariusz Zakrzewski zam. Bartniki,

W/w kandydata zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 29 marca 2018 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1.


                                                                                          Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                    Kierownik Elżbieta Urban


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRZASNYSZU, UL. ŚW. WOJCIECHA 1, 06-300 PRZASNYSZ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
3. wykształcenie – wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,
4. staż pracy – 2 lata, co najmniej roczny staż pracy w ośrodku pomocy społecznej,
5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
6. nieposzlakowana opinia,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
8. kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

2. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
2. posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, komunikatywność, , umiejętność korzystania z przepisów prawa.
3. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji, sporządzanie projektów zaświadczeń, planowanie zapotrzebowania na środki finansowe,
2. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
3. prowadzenie postępowania w sprawie nienależnie przyznanych świadczeń,
4. sporządzanie comiesięcznych list wypłat, przelewów,
5. prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
6. przyjmowanie i obsługa klientów w sprawach świadczeń,
7. inne zadania przewidziane w ustawie o świadczeniach.

4. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. oświadczenie o stanie zdrowia,

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1.

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami

Wymiar czasu pracy: praca na pełny etat.
Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

W lutym 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0 %.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 23 marca 2018 r. do godz. 15.00.


Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Przasnyszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie od 28-29 marca 2018 r. Planowane zatrudnienie - od 1 kwietnia 2018 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1 w Przasnyszu.


W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.


Przasnysz, dnia 09.03.2018 r.

                                                                                      Kierownik
                                                                                     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                     w Przasnyszu


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA
WOLNE STANOWISKA REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska wybrane zostały niżej wymienione osoby:


1. Pani Paulina Opalach
2. Pan Mariusz Zakrzewski


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


W/w osoby spełniły wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. W opinii Komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się najlepszą wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń wychowawczych.

                                                                                                                  Kierownik
                                                                                          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                              w Przasnyszu
                                                                                                Przasnysz, 23 marca 2016 r.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA
FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA
WOLNE STANOWISKA REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU

W dniu 18.03.2016 roku komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu powołana Zarządzeniem Nr 3/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu rozpatrzyła 23 oferty.


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


1. Pani Paulina Opalach zam. Sierakowo,
2. Pani Edyta Purzycka zam. Przasnysz,
3. Pan Mariusz Zakrzewski zam. Bartniki,
4. Pani Diana Anna Ćwiek zam. Przasnysz,
5. Pani Anita Chodacz zam. Przasnysz,
6. Pani Justyna Wierzbicka zam. Przasnysz,
7. Pani Anna Kiliańska zam. Żbiki,
8. Pani Aldona Jezierska zam. Karwacz,
9. Pani Anna Kopka zam. Żbiki Starki,
10. Pani Anna Górowska zam. Przasnysz,
11. Pani Martyna Marchewka zam. Przasnysz,
12. Pani Magdalena Murach zam. Przasnysz
13. Pani Ewa Miecznikowska zam. Przasnysz,
14. Pani Katarzyna Brzostek zam. Przasnysz,
15. Pani Aneta Winnicka – Kukian zam. Przasnysz.

W/w kandydatów zapraszam na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w dniu 23 marca 2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1.


                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                              Kierownik Elżbieta Urban


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRZASNYSZU, UL. ŚW. WOJCIECHA 1, 06-300 PRZASNYSZ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (2 etaty)


1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1.  obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 3. wykształcenie minimum średnie,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 7. kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,


2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 2. posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, komunikatywność, , umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 3. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji, sporządzanie projektów zaświadczeń, planowanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 2. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
 3. prowadzenie postępowania w sprawie nienależnie przyznanych świadczeń,
 4. sporządzanie comiesięcznych list wypłat, przelewów,
 5. prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
 6. przyjmowanie i obsługa klientów w sprawach świadczeń,
 7. inne zadania przewidziane w ustawie o świadczeniach.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia,

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:


Miejsce pracy: Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1.

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami

Wymiar czasu pracy: praca na pełny etat,

Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 16 marca 2016 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Przasnyszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie od 22 - 24 marca 2016 r. Planowane zatrudnienie - od 1 kwietnia 2016 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1 w Przasnyszu

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.


Kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji ( do pobrania)
Oświadczenie ( do pobrania)

Przasnysz, dnia 04.03.2016 r.

                                                                                                                    Kierownik
                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                  w Przasnyszu


INFORMACJA
o przystąpieniu do prac nad opracowywaniem
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Przasnysz podjęła decyzję o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przasnysz na lata 2015-2020.
Konieczność uchwalenia Strategii wynika wprost z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ), art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 163).

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.
W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 13.08.2015r. do 06.09.2015r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Przasnysz mogą włączyć się w prace nad Strategią poprzez zgłaszanie swoich propozycji przez cały okres prac nad dokumentem drogą elektroniczną na adres e-mail: gopsprzasnysz@data.pl bądź drogą korespondencyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz ul. Św. Wojciecha 1
udział w badaniu opinii publicznej z wykorzystaniem opracowanej ankiety.

Zapraszamy do wypełniania ankiety dotyczącej opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Przasnysz na lata 2015-2020, którą można znaleźć tutaj.

Elżbieta Urban
Koordynator Zespołu ds. opracowania Strategii


Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz informuje, iż w dniach 21 i 22 lipca 2015 roku w budynku OSP w Lesznie, będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, dla osób posiadających skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Godziny dystrybucji żywności:

21 lipca 2015r. w godzinach od 13.00 – 18.00
22 lipca 2015r. w godzinach od 8.00 – 16.00


KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów  podjęła  uchwałę Nr 85 (M.P. poz. 430) w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Uchwała weszła w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.
Wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz w godzinach od 8.00 do 16.00.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

 • rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka.
 • dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Karty przyznawane są bezpłatnie i bez względu na dochód.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Pełną listę miejsc, które honorują kartę, można sprawdzić na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłasza, od 17 marca, nabór osób chętnych do wzięcia udziału w VII edycji projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszukujemy:
KOBIET i MĘŻCZYZN
zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-64 lat, w tym osób bezrobotnych, nie pracujących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest wypełnienie testu motywacyjnego oraz złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, a w przypadku osób niepełnosprawnych również kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentacji: do 02.04.2014 r.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu oraz warunków naboru udzielają pracownicy socjalni oraz Koordynator Projektu/Kierownik GOPS w Przasnyszu.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w VII edycji projektu systemowego SZANSA wpłynęły 22 zgłoszenia.

Po przeprowadzonych rozmowach informacyjno – motywacyjnych przez Koordynatora i pracownika socjalnego zatrudnionego do bieżącej realizacji projektu, w dniu 04.04.2014 r. w Biurze Projektu w Przasnyszu, Komisja rekrutacyjna wyłoniła 17 osób, które zostały zakwalifikowane do projektu.

Osoby zakwalifikowane do projektu to:

 1. Anna Olędzka
 2. Krzysztof Olencki
 3. Anna Perzanowska
 4. Ewa Chylińska
 5. Damian Wilga
 6. Julita Karpińska
 7. Beata Tokarska
 8. Justyna Gągała
 9. Piotr Niedzielski
 10. Justyna Kamzelska
 11. Marek Bugajski
 12. Alicja Krupińska
 13. Janusz Sęk
 14. Irena Smosarska
 15. Paweł J. Urbanek
 16. Mateusz Iwaśkowić
 17. Sylwia Jastrzębska

W miesiącu maju uczestnicy projektu biorą udział w indywidualnym poradnictwie z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych. Zajęcia te prowadzone są przez doradcę zawodowego – P. Krzysztofa Gadomskiego.


Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Agnieszka Kapczyńska realizuje projekt socjalny pn. „Wzmocnienie kobiet doświadczających przemocy poprzez działania informacyjno-edukacyjne”.

W ramach projektu utworzono grupę wsparcia dla sześciu kobiet doświadczających przemocy domowej, a następnie zorganizowano dla tej grupy zajęcia informacyjno-edukacyjne prowadzone przez specjalistów.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zjawiska przemocy domowej na rzecz osób doświadczających przemocy poprzez cykl zaplanowanych spotkań ze specjalistami różnych obszarów pomocowych.

W dniu 8 maja 2014r. w siedzibie GOPS miało miejsce
pierwsze spotkanie, które poprowadził pracownik socjalny realizujący projekt. Podczas spotkania podpisano deklaracje uczestnictwa w projekcie, ustalono harmonogram kolejnych spotkań. Pracownik socjalny w ramach wprowadzenia przedstawił prezentację dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie – definicję przemocy, jej rodzaje, formy, cykl doświadczania przemocy, a przede wszystkim zakres możliwej pomocy jaką można uzyskać w tutejszym Ośrodku. Dodatkowo Panie zostały poinformowane o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. Uczestniczki projektu miały możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem z zakresu przemocy w rodzinie.Kolejne spotkanie odbyło się 15 maja br. Spotkanie to zostało poprowadzone przez st. sierż. Magdalenę Sokołowską
Dzielnicową Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. Uczestniczki uzyskały informacje nt. formalnych oraz praktycznych uwarunkowań interwencji funkcjonariuszy Policji w sytuacjach przemocy domowej, informacje dotyczące roli i zadań dzielnicowego w związku z realizacją procedury „Niebieska Karta” a ponadto o konsekwencjach karnych stosowania przemocy dla sprawców. Uczestniczki spotkania otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.

W ramach realizowanego projektu odbędą się
jeszcze trzy spotkania grupy wsparcia.

W najbliższy czwartek grupę poprowadzi
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przasnysz.
Na czwarte spotkanie zaproszony jest
specjalista psychoterapii uzależnień,
na piąte – ostatnie spotkanie zaplanowano
zajęcia warsztatowe z psychologiem.

Mamy nadzieję, że nabycie konkretnych umiejętności społecznych, dostarczenie wyczerpującej wiedzy w zakresie przysługujących praw, przepisów prawnych, nawiązanie kontaktu z różnymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie przełoży się na zdolność do podejmowania samodzielnych działań, korzystania z pomocy osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Umożliwienie kontaktu uczestniczkom grupy wsparcia z innymi osobami w podobnej sytuacji zmniejsza poczucie samotności, dostarcza wsparcia emocjonalnego, wpływa również pozytywnie na wzrost motywacji do podejmowania efektywnych działań w celu zmiany sytuacji, w jakiej obecnie się znajdują.

Wyczerpujące wiadomości przekazane przez specjalistów różnych obszarów pomocowych w ramach realizowanego projektu będą na pewno cennymi wskazówkami
dla osiągnięcia postawionych celów.


W miesiącach: czerwiec i lipiec psycholog – Pani Aniela Gauze prowadzi poradnictwo w zakresie podniesienia umiejętności społeczno – życiowych.


W ramach działań środowiskowych realizowanego projektu systemowego 14 czerwca br., w sobotę w „Gospodzie pod kasztanem” w Fijałkowie zorganizowaliśmy piknik integracyjny dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia.


18 SIERPNIA ROZPOCZĘTO SZKOLENIE PT. „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA” DO UDZIAŁU W TYM SZKOLENIU ZAKWALIFIKOWALIŚMY 3 KOBIETY I 3 MĘŻCZYZN. UCZESTNICY POZNAJĄ M.IN.: OBSŁUGĘ KOMPUTERA Z PODSTAWOWYMI PROGRAMAMI SPRZEDAŻOWYMI, OBSŁUGĘ KAS FISKALNYCH, PODSTAWY NEGOCJACJI, MARKETINGU I REKLAMY. SZKOLENIE ZAKOŃCZY SIĘ EGZAMINEM WEWNĘTRZNYM.


26 SIERPNIA ROZPOCZĘTO KURS PRAWA JAZDY KAT. B. ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE NAUKI JAZDY „La MANITA” NA UL. SŁOWACKIEGO 23G W PRZASNYSZU. BIERZE W NIM UDZIAŁ 11 OSÓB, 7 KOBIET I 4 MĘŻCZYZN. W RAMACH KURSU W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ UCZESTNICY PROJEKTU POZNAJĄ M.IN.: ZASADY PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO, ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE, WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU, WARUNKI UŻYWANIA I WYPOSAŻENIE POJAZDÓW, CZYNNOŚCI KONTROLNO – OBSŁUGOWE, ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ITD.

KURS PRAWA JAZDY ZAKOŃCZY SIĘ PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ UCZESTNIKÓW DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.
11 osób, które w miesiącu sierpniu rozpoczęły kurs na prawo jazdy kat B w ramach projektu systemowego tut. Ośrodka obecnie doskonalą swoje umiejętności kierowania samochodem.

W związku z dużym zainteresowaniem osób biorących udział w rekrutacji do projektu, szkoleniem/kursem „Prawo jazdy kat. B” pod koniec m-ca września br. zakwalifikowaliśmy 5 nowych osób z listy rezerwowej. Osoby te wykonały niezbędne badania do podjęcia szkolenia oraz odbyły już spotkania z doradcą zawodowym, w ramach indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych. Obecnie osoby te zakończyły część teoretyczną w/w kursu i są w trakcie spotkań z psychologiem.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu kolejny raz bierze udział w:

X Kampanii Białych Serc - solidarnym proteście przeciwko narkotykom

poprzez zawieszenie białych papierowych serduszek w oknach swojej siedziby.

Białe serduszka pojawiły się z dniem rozpoczęcia Kampanii tj.12 października i będą wisiały do dnia zakończenia tj.26 października 2014 roku.

Pomysłodawcą Kampanii Białych Serc jest Pan Mariusz Zalewski z Grupy Zalewski Patrol z Mławy.

X Kampania Biały Serc przebiega pod hasłem „ŻYCIE TO NIE GRA".


Zbiórka żywności

W ramach podpisanego porozumienia z Fundacją Bank Żywności w Ciechanowie, dniach 28 – 29 listopada 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu koordynował Świąteczną Zbiórkę Żywności. W czterech sklepach tj. Zielonych Marketach, Stokrotce i Polo Markecie wolontariusze zbierali żywność. Do zbiórki aktywnie włączyli się przedstawiciele Urzędu Gminy w Przasnyszu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogatem, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, przedstawiciele Rady Gminy , sołtysi, grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Nowej Krępie, Szkoła Podstawowa w Obrębie, Szkoła Podstawowa w Mchowie, przedstawicielki Klubu Seniora, kół gospodyń wiejskich oraz grup nieformalnych z terenu gminy (69 dorosłych wolontariuszy) oraz młodzież: Zespołu Szkół w Bogatem, Zespołu Szkół w Nowej Krępie oraz Zespołu Szkół w Lesznie (83 osoby). Transport żywności ze sklepów do siedziby GOPS zabezpieczyły Ochotnicze Straże Pożarne z miejscowości Szla i Leszno.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz ofiarności darczyńców zebrano 1.312,47 kg żywności, która jeszcze przed świętami zostanie przekazana dla podopiecznych GOPS.

Koordynator Zbiórki składa podziękowania wolontariuszom oraz ludziom dobrej woli za wsparcie akcji.
W piątek, 12 grudnia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zorganizował seminarium podsumowujące realizację projektu systemowego pt. „SZANSA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2014 roku przygotowano szereg zajęć dla grupy 23 uczestników wyselekcjonowanych spośród mieszkańców gminy Przasnysz. Uczestnicy mieli więc zapewnione m.in. indywidualne poradnictwo świadczone przez doradcę zawodowego, indywidualne wsparcie świadczone przez psychologa, a także specjalne integracyjne dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia.

Co ważne, po projekcie uczestnikom pozostaje szereg umiejętności praktycznych. Dla 16 osób zorganizowano kurs prawa jazdy kategorii B, a dla 6 kolejnych – szkolenie dla sprzedawców z obsługą komputera i kasy fiskalnej. Wszyscy uczestnicy przeszli pomyślnie sprawdziany i zdobyli pożądane dokumenty.

Podczas spotkania podsumowującego był zatem czas na radość i gratulacje. Te ostatnie przekazała wszystkim wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska – razem z zaświadczeniami potwierdzającymi nabyte kwalifikacje.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Mariusz Zakrzewski
Dokument z dnia: 06.06.2024
Dokument oglądany razy: 156 635
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 10.06.2024
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl