mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 23.04.2009

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w dniu 26.02.2009 roku złożył
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu
systemowego,Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet VII Promocja integracji spo-
łecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W wyniku
dokonanego podziału środków dla Gminy Przasnysz przyznano kwotę 122.879 zł, w tym udział
własny gminy w wys. 10,5 % tj. kwota 12.902,29 zł.

Okres realizacji projektu 01.01. do 31.12.2009 rok.

Na podstawie diagnozy sytuacji socjalno – bytowej osób i rodzin korzystających z pomocy
tut.Ośrodka, można stwierdzić, iż dominującym problemem w w/w rodzinach jest brak
zatrudnienia i związane z tym nasilenie zachowań społecznie niepożądanych. Trudności w
znalezieniu pracy i postępujące wyczerpanie zasobów finansowych prowadzą do poczucia nieprzydatności dla społeczeństwa, spadku własnej samooceny oraz zachowań patologicznych. Brak pracy dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy GOPS jest doświadczeniem niszczącym, powoduje bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Powyższe czynniki maja znaczny wpływ na złą sytuację finansowa i powodują uzależnienie od GOPS. Wyżej opisane bariery wskazują na konieczność objęcia tych osób kompleksowym systemem wsparcia.W związku z powyższym podjęliśmy się po raz drugi realizacji projektu SZANSA przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji ( tj. aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej ). Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej Narzędziem za pomocą, którego będą realizowane cele będzie kontrakt socjalny poprowadzony przez 3 pracowników socjalnych. Przewiduje się w ramach projektu szkolenie zawodowe – Fryzjer z elementami wizażu , oraz poradnictwo specjalistyczne ( psycholog, doradca zawodowy ) dla osób korzystających z pomocy, nie posiadających zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osób bezrobotnych o niskich, zdezaktualizowanych kwalifikacjach.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 149
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 23.04.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl