mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 23.04.2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w dniu 26.02.2009 roku złożył w Mazo-

wieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu systemo-

wego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój

i upowszechnia nie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W wyniku dokonane-

go podziału środków dla Gminy Przasnysz przyznano kwotę 122.879 zł, w tym udział własny

gminy w wysokości 10,5 % tj. kwota 12.902,29 zł. Okres realizacji projektu od 01.01.2009 r.

do 31.12.2009 r.Na podstawie diagnozy sytuacji socjalno – bytowej osób i rodzin korzystających z pomo-

cy tut. Ośrodka, można stwierdzić, iż dominującym problemem w w/w rodzinach jest brak zatru-

dnienia i związane z tym nasilenie zachowań społecznie niepożądanych. Trudności w znalezie-

niu pracy i postępujące wyczerpanie zasobów finansowych prowadzą do poczucia nieprzydatności

dla społeczeństwa, spadku własnej samooceny oraz zachowań patologicznych. Brak pracy dla osób

bezrobotnych korzystających z pomocy GOPS jest doświadczeniem niszczącym, powoduje bierność,

niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Powyższe czynniki maja znaczny wpływ na

złą sytuację finansowa i powodują uzależnienie od GOPS.Wyżej opisane bariery wskazują na konieczność objęcia tych osób kompleksowym systemem

wsparcia. W związku z powyższym podjęliśmy się po raz drugi realizacji projektu SZANSA przy

zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji ( tj. aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdro-

wotnej i społecznej ).Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących

klientami pomocy społecznej.Narzędziem za pomocą, którego będą realizowane cele będzie kontrakt

socjalny poprowadzony przez 3 pracowników socjalnych.Przewiduje się w ramach projektu szkolenie

zawodowe – Fryzjer z elementami wizażu , oraz poradnictwo specjalistyczne ( psycholog, doradca

zawodowy ) dla osób korzystających z pomocy, nie posiadających zatrudnienia, w wieku aktywności

zawodowej, w szczególności osób bezrobotnych o niskich, zdezaktualizowanych kwalifikacjach.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 154
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 23.04.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl