mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 23.04.2009

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w dniu 26.02.2009 roku złożył w Mazowieckiej

Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu systemowego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnie aktyw-

nej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W wyniku dokonanego podziału środków dla Gmi-

ny Przasnysz przyznano kwotę 122.879 zł, w tym udział własny gminy w wysokości 10,5 % tj. kwota

12.902,29 zł. Okres realizacji projektu od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.Na podstawie diagnozy sytuacji socjalno – bytowej osób i rodzin korzystających z pomocy tutejszego

Ośrodka, można stwierdzić, iż dominującym problemem w w/w rodzinach jest brak zatrudnienia i związane

z tym nasilenie zachowań społecznie niepożądanych. Trudności w znalezieniu pracy i postępujące

wyczerpanie zasobów finansowych prowadzą do poczucia nieprzydatności dla społeczeństwa,spadku

własnej samooceny oraz zachowań patologicznych. Brak pracy dla osób bezrobotnych korzystających

z pomocy GOPS jest doświadczeniem niszczącym, powoduje bierność, niską samoocenę i brak wiary

we własne możliwości. Powyższe czynniki maja znaczny wpływ na

złą sytuację finansowa i powodują uzależnienie od GOPS.Wyżej opisane bariery wskazują na konieczność objęcia tych osób kompleksowym systemem wsparcia.

W związku z powyższym podjęliśmy się po raz drugi realizacji projektu SZANSA przy zastosowaniu

instrumentów aktywnej integracji ( tj. aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej ).Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących klientami

pomocy społecznej.Narzędziem za pomocą, którego będą realizowane cele będzie kontrakt socjalny

poprowadzony przez 3 pracowników socjalnych.Przewiduje się w ramach projektu szkolenie zawodowe –

Fryzjer z elementami wizażu , oraz poradnictwo specjalistyczne ( psycholog, doradca zawodowy )

dla osób korzystających z pomocy, nie posiadających zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej,

w szczególności osób bezrobotnych o niskich, zdezaktualizowanych kwalifikacjach.


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 159
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 23.04.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl