mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 23.04.2009

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w dniu 26.02.2009 roku złożył w Mazowiec-

kiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu systemowe-

go Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój

i upowszechnie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W wyniku dokonanego

podziału środków dla Gminy Przasnysz przyznano kwotę 122.879 zł, w tym udział własny

gminy w wysokości 10,5 % tj. kwota 12.902,29 zł. Okres realizacji projektu

od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.Na podstawie diagnozy sytuacji socjalno – bytowej osób i rodzin korzystających z pomocy

tutejszego Ośrodka, można stwierdzić, iż dominującym problemem w w/w rodzinach jest

brak zatrudnienia i związane z tym nasilenie zachowań społecznie niepożądanych. Trudności

w znalezieniu pracy i postępujące wyczerpanie zasobów finansowych prowadzą do poczucia

nieprzydatności dla społeczeństwa,spadku własnej samooceny oraz zachowań patologicznych.

Brak pracy dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy GOPS jest doświadczeniem niszczą-

cym, powoduje bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości.

Powyższe czynniki mają znaczny wpływ na złą sytuację finansową i powodują uzależnienie

od GOPS.Wyżej opisane bariery wskazują na konieczność objęcia tych osób kompleksowym systemem

wsparcia. W związku z powyższym podjęliśmy się po raz drugi realizacji projektu SZANSA

przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji ( tj. aktywizacji zawodowej, eduka-

cyjnej, zdrowotnej i społecznej ).Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących

klientami pomocy społecznej.Narzędziem za pomocą, którego będą realizowane cele będzie

kontrakt socjalny poprowadzony przez 3 pracowników socjalnych.Przewiduje się w ramach

projektu szkolenie zawodowe – Fryzjer z elementami wizażu , oraz poradnictwo specja-

listyczne ( psycholog, doradca zawodowy ) dla osób korzystających z pomocy, nie posia-

dających zatrudnienia, w wieku aktywności w szczególności osób bezrobotnych o niskich,

zdezaktualizowanych kwalifikacjach.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 200
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 23.04.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl