mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 19.06.2009

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w dniu 26.02.2009 roku złożył w Mazowiec-

kiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu systemowe-

go Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój

i upowszechnie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W wyniku dokonanego

podziału środków dla Gminy Przasnysz przyznano kwotę 122.879 zł, w tym udział własny

gminy w wysokości 10,5 % tj. kwota 12.902,29 zł. Okres realizacji projektu

od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.Na podstawie diagnozy sytuacji socjalno – bytowej osób i rodzin korzystających z pomocy

tutejszego Ośrodka, można stwierdzić, iż dominującym problemem w w/w rodzinach jest

brak zatrudnienia i związane z tym nasilenie zachowań społecznie niepożądanych. Trudności

w znalezieniu pracy i postępujące wyczerpanie zasobów finansowych prowadzą do poczucia

nieprzydatności dla społeczeństwa,spadku własnej samooceny oraz zachowań patologicznych.

Brak pracy dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy GOPS jest doświadczeniem niszczą-

cym, powoduje bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości.

Powyższe czynniki mają znaczny wpływ na złą sytuację finansową i powodują uzależnienie

od GOPS.Wyżej opisane bariery wskazują na konieczność objęcia tych osób kompleksowym systemem

wsparcia. W związku z powyższym podjęliśmy się po raz drugi realizacji projektu SZANSA

przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji ( tj. aktywizacji zawodowej, eduka-

cyjnej, zdrowotnej i społecznej ).Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących

klientami pomocy społecznej.Narzędziem za pomocą, którego będą realizowane cele będzie

kontrakt socjalny poprowadzony przez 3 pracowników socjalnych.Przewiduje się w ramach

projektu szkolenie zawodowe – Fryzjer z elementami wizażu , oraz poradnictwo specja-

listyczne ( psycholog, doradca zawodowy ) dla osób korzystających z pomocy, nie posia-

dających zatrudnienia, w wieku aktywności w szczególności osób bezrobotnych o niskich,

zdezaktualizowanych kwalifikacjach.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

ogłasza nabór na szkolenie nt.„Fryzjer z elementami wizażu”


Oferta kierowana jest do mieszkańców Gminy Przasnysz spełniających

następujące warunki:


  • korzystających z pomocy tut. Ośrodka
  • nie posiadających zatrudnienia i będących w wieku aktywności
  • zawodowej w szczególności osoby bezrobotneSzkolenie jest organizowane w ramach Projektu Systemowego współfinansowanego

ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja

integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej

integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej.Szkolenie to pozwala na przygotowanie kursanta do rozpoczęcia pracy w charakterze

stażysty lub samodzielnego fryzjera.Zgłoszenia na szkolenia należy dokonywać u pracowników socjalnych GOPS w Przasnyszu

przy ul. Św. Wojciecha 1, w godz. 8-16, do dnia 22.04.2009r.Telefon kontaktowy – (029) 752-31-54W dniu 20.04.2009r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla
rodziców dzieci niepełnosprawnych. Grupę tą poprowadziła Kierownik
Ośrodka Pomocy Pani Elżbieta Urban oraz ST. Pracownik socjalny Pani
Barbara Gniazdowska.

W spotkaniu uczestniczyło 13 kobiet z terenu gminy Przasnysz, które
wychowują dzieci niepełnosprawne o różnych rodzajach schorzeń.
Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Pomocy , trwało od 16.00 do 18.00
Było to spotkanie organizacyjne i zapoznawcze. Został przedstawiony
harmonogram kolejnych spotkań. Panie przedstawiły swoje problemy,
wymieniły się doświadczeniami i przeżyciami, które towarzyszą im w
wychowywaniu dzieci niepełnosprawnych.W dniu 19.05.2009r. odbyło się drugie spotkanie grupy wsparcia dla rodziców
dzieci niepełnosprawnych. Grupę poprowadził starszy pracownik socjalny
Barbara Gniazdowska. Na spotkanie zaproszony został zastępca dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu Pan Krzysztof Goś,
który poinformował o możliwościach skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych
oraz dofinansowaniu dla dzieci i ich opiekunów, likwidacji barier
architektonicznych oraz dopłat do sprzętu rehabilitacyjnego. Zapoznał również
uczestniczki spotkania z programem dla dzieci z wadą wzroku odnośnie
przydziału komputera.

Zostały rozdane materiały dotyczące ulg i uprawnień dla osób
niepełnosprawnych i wzory wniosków.
W trakcie spotkania Pan Goś odpowiadał na liczne pytania zadawane przez
uczestników.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 310
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 19.06.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl