mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 29.09.2009

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w dniu 26.02.2009 roku złożył w Mazowiec-

kiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu systemowe-

go Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój

i upowszechnie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W wyniku dokonanego

podziału środków dla Gminy Przasnysz przyznano kwotę 122.879 zł, w tym udział własny

gminy w wysokości 10,5 % tj. kwota 12.902,29 zł. Okres realizacji projektu

od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.www.efs.gov.pl
Na podstawie diagnozy sytuacji socjalno – bytowej osób i rodzin korzystających z pomocy

tutejszego Ośrodka, można stwierdzić, iż dominującym problemem w w/w rodzinach jest

brak zatrudnienia i związane z tym nasilenie zachowań społecznie niepożądanych. Trudności

w znalezieniu pracy i postępujące wyczerpanie zasobów finansowych prowadzą do poczucia

nieprzydatności dla społeczeństwa,spadku własnej samooceny oraz zachowań patologicznych.

Brak pracy dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy GOPS jest doświadczeniem niszczą-

cym, powoduje bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości.

Powyższe czynniki mają znaczny wpływ na złą sytuację finansową i powodują uzależnienie

od GOPS.Wyżej opisane bariery wskazują na konieczność objęcia tych osób kompleksowym systemem

wsparcia. W związku z powyższym podjęliśmy się po raz drugi realizacji projektu SZANSA

przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji ( tj. aktywizacji zawodowej, eduka-

cyjnej, zdrowotnej i społecznej ).Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących

klientami pomocy społecznej.Narzędziem za pomocą, którego będą realizowane cele będzie

kontrakt socjalny poprowadzony przez 3 pracowników socjalnych.Przewiduje się w ramach

projektu szkolenie zawodowe – Fryzjer z elementami wizażu , oraz poradnictwo specja-

listyczne ( psycholog, doradca zawodowy ) dla osób korzystających z pomocy, nie posia-

dających zatrudnienia, w wieku aktywności w szczególności osób bezrobotnych o niskich,

zdezaktualizowanych kwalifikacjach.Szkolenie nt.„Fryzjer z elementami wizażu” jest organizowane w ramach Projektu Systemowego

współfinansowanego ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja

integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej

integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej.Szkolenie to pozwala na przygotowanie kursanta do rozpoczęcia pracy w charakterze

stażysty lub samodzielnego fryzjera.


Zgłoszenia na szkolenia należy dokonywać u pracowników socjalnych GOPS w Przasnyszu
przy ul. Św. Wojciecha 1, w godz. 8-16, do dnia 22.04.2009r.

Telefon kontaktowy – (029) 752-31-54W piątek 5 czerwca rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Fryzjer z elementami

wizażu”. Uroczystego powitania oraz rozpoczęcia szkolenia dokonali: Pani Wójt

– Grażyna Wróblewska, Kierownik GOPS/Koordynator Projektu – Pani Elżbieta

Urban oraz właściciel firmy Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju – Pan

Grzegorz Dzikowski.Pierwsze zajęcia poprowadziła Pani Halina Kuczkowska. Przedstawiła

wiadomości z psychologii niezbędne w trakcie wykonywania zawodu

fryzjerskiego. Były to również zajęcia integracyjne.Realizując Projekt systemowy GOPS od 4 do 22 maja odbywały się spotkania z

doradcą zawodowym.W ramach tych spotkań, poprzez grupowe zajęcia oraz indywidualne konsultacje

z 12 uczestniczkami „SZANSY” został zdiagnozowany potencjał zawodowy

oraz możliwości jego rozwoju. 

 

 

 

 
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 2 555
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 29.09.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl