mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 09.04.2010
www.efs.gov.pl

SZANSA 2010

Projekt "SZANSA"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w dniu 15.02.2010 r. złożył w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pn. SZANSA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wartość projektu wynosi: 131.656,75 zł, w tym wkład własny w wys. 13.823,96 zł.

Okres realizacji Projektu od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Na podstawie diagnozy socjalno – bytowej osób i rodzin korzystających z usług tut. Ośrodka można stwierdzić, że dominującym problemem w w/w rodzinach jest brak zatrudnienia i związane z tym nasilenie zachowań społecznie niepożądanych. Trudności w znalezieniu pracy i postępujące wyczerpanie się zasobów finansowych prowadzą do poczucia nieprzydatności, spadku własnej samooceny oraz zachowań patologicznych. Brak pracy dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy GOPS, jest doświadczeniem niszczącym, powoduje bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Powyższe czynniki mają znaczny wpływ na złą sytuację finansową i powodują uzależnienie się od ośrodka pomocy społecznej.

Wyżej opisane bariery wskazują na konieczność objęcia tych osób kompleksowym systemem wsparcia. W związku z powyższym podjęto się realizacji Projektu SZANSA, przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej).

Zakładane cele Projektu:

Celem ogólnym projektu jest uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej wśród 15 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (w tym 9 kobiet i 6 mężczyzn) z terenu Gminy Przasnysz do końca 2010 roku.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły przez 15 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,
  • Zwiększenie szans młodzieży i osób korzystających z pomocy GOPS do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy,
  • Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w Gminie Przasnysz.

Narzędziem za pomocą, którego będą realizowane zaplanowane cele będzie kontrakt socjalny.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dwóch grup: męskiej 6 – osobowej i żeńskiej 9 – osobowej.

Osoby biorące udział w projekcie będą skierowane na szkolenie zawodowe:

  • mężczyźni – „Obsługa komputera z podstawami grafiki komputerowej”,
  • kobiety – „Catering – obsługa i organizacja imprez okolicznościowych oraz ABC prowadzenia działalności gospodarczej”.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą korzystali z porad:

  • psychologa,
  • doradcy zawodowego.

Ponadto zostanie utworzona grupa wsparcia dla osób biorących udział w Projekcie.KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU

ogłasza nabór na szkolenia nt.

„Obsługa komputera z podstawami grafiki komputerowej”, a także

„Catering – obsługa i organizacja imprez okolicznościowych oraz ABC prowadzenia działalności gospodarczej”

Oferta kierowana jest do mieszkańców Gminy Przasnysz spełniających następujące warunki:

  • korzystających z pomocy tut. Ośrodka lub pochodzące z rodzin objętych pomocą,
  • nie posiadających zatrudnienia i będących w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych,
  • zameldowanych na terenie Gminy Przasnysz.

Szkolenie jest organizowane w ramach Projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pt. „SZANSA”.Zgłoszenia na szkolenia należy dokonywać u pracowników socjalnych GOPS w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1, w godz. 8-16, do dnia 23.04.2009r.

Telefon kontaktowy – (029) 752-31-54

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 3 441
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 09.04.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl