mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 01.04.2011
www.efs.gov.pl

INFORMACJA

Na sesji w dniu 28 stycznia 2011r. Rada Gminy Przasnysz Uchwałą Nr IV/27/2011 wyraziła zgodę na przystąpienie i realizację w 2011 roku Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. SZANSA, przeznaczając jako wkład własny kwotę 10,5 % ogólnej wartości Projektu.

Kierownik                                
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
Elżbieta Urban                            


KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO do przygotowania i realizacji projektu systemowego POKL

Miejsce pracy: Przasnysz, ul. Św. Wojciecha 1

Wymagania:

 • Wykształcenie określone w ustawie o pomocy społecznej tj. dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych lub ukończone studia na kierunku praca socjalna.
 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Znajomość wytycznych i procedur dokumentacji POKL przy realizacji projektów unijnych.
 • Obsługa komputera.
 • Znajomość i obsługa programu PEFS.
 • Obsługa generatora wniosków płatniczych oraz generatora wniosków aplikacyjnych.
 • Umiejętność przygotowania i rozliczania projektu POKL.
 • Umiejętność przeprowadzania ewaluacji.
 • Znajomość procedur ustawy o zamówieniach publicznych (zapytania ofertowe).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie niezbędnych dokumentów:

 • CV, kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, kwestionariusz osobowy.
 • Oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.”.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko-pracownik socjalny” na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz do dnia 04.02.2011 roku do godz. 14.00.

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń tutejszego Ośrodka.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 04.02.2001r. o godz. 14.15 w siedzibie GOPS w Przasnyszu.


Przasnysz 04 02 2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Pracownika socjalnego do przygotowywania i realizacji projektu systemowego POKL w GOPS w Przasnyszu

Kierownik GOPS w Przasnyszu informuje, że w wyniku zamieszczonego ogłoszenia o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko Pracownika socjalnego, na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Paulina Zaborowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Zaborowska posiada dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych. W trakcie rozmowy wykazała bardzo dobrą znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, ponadto bardzo dobrą znajomość wytycznych i procedur dokumentacji POKL przy realizacji projektów unijnych, obsługi komputera, znajomość obsługi programu PEFS, ponadto znajomość obsługi generatora wniosków płatniczych oraz generatora wniosków aplikacyjnych. Posiada umiejętność przygotowania i rozliczania projektu POKL, umiejętność przeprowadzania ewaluacji i znajomość procedur ustawy o zamówieniach publicznych (zapytania ofertowe).


Przasnysz dn.01.04.2011 r.

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRZASNYSZU

ogłasza nabór na szkolenie nt:

Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych oraz kurs prawo jazdy kat. B

Oferta kierowana jest do mieszkańców Gminy Przasnysz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, nie pracujących korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej.

Szkolenie jest organizowane w ramach Projektu Systemowego współfinansowanego ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. „SZANSA”.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonywać u pracownika socjalnego GOPS w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1, w godz. 8-16, do dnia 22.04.2011 r.
Telefon kontaktowy – (029) 752-31-54

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 9 951
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 01.04.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl