mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 21.03.2012
www.efs.gov.pl

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 9 marca 2012 r. po raz piaty złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W bieżącym roku jeden wniosek składa się na trzy lata. W wartość projektu w 2012 roku – 106 920 zł., w 2013 roku – 132 000 zł., w 2014 roku – 132 000 zł.


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w V edycji projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy:

  • możliwość uzupełnienia wykształcenia;
  • poradnictwo z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych oraz społeczno – życiowych;
  • bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb;
  • wsparcie dochodowe.

Poszukujemy:

  • 10 kobiet
  • 5 mężczyzn

zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-64 lat, w tym osób bezrobotnych, nie pracujących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest wypełnienie testu motywacyjnego oraz złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, a w przypadku osób niepełnosprawnych również kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentacji: do 20.04.2012 r.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu oraz warunków naboru udzielają pracownicy socjalni oraz Kierownik GOPS w Przasnyszu.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 18 420
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 21.03.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl