mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 11.04.2012
www.efs.gov.pl

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 9 marca 2012 r. po raz piaty złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W bieżącym roku jeden wniosek składa się na trzy lata. W wartość projektu w 2012 roku – 106 920 zł., w 2013 roku – 132 000 zł., w 2014 roku – 132 000 zł.


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w V edycji projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy:

 • możliwość uzupełnienia wykształcenia;
 • poradnictwo z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych oraz społeczno – życiowych;
 • bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb;
 • wsparcie dochodowe.

Poszukujemy:

 • 10 kobiet
 • 5 mężczyzn

zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-64 lat, w tym osób bezrobotnych, nie pracujących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest wypełnienie testu motywacyjnego oraz złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, a w przypadku osób niepełnosprawnych również kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentacji: do 20.04.2012 r.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu oraz warunków naboru udzielają pracownicy socjalni oraz Kierownik GOPS w Przasnyszu.


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia:
  Usługa polegająca na poradnictwie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych poprzez indywidualne konsultacje 15 osób
 3. Termin realizacji zamówienia: maj 2012 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  Usługa polegająca na poradnictwie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych poprzez indywidualne konsultacje 15 osób, w miesiącu maju, w ilości 60 godz. (15os. x 4h)
 6. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
  nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na usługę diagnozowania potencjału zawodowego”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl / pokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 20.04.2012 roku godz. 12:00.

Załącznik do pobrania

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 19 126
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 11.04.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl