mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 23.05.2013

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

ogłasza nabór na stanowisko

Asystenta Rodziny

I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
3. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
4. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
5. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
6. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
10. udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
14. współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny,
15. oraz innych czynności wynikających z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887 ze zm.)
II. Wymagania konieczne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
III. Wymagania pożądane:
• udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną, lub staż pracy w ośrodku pomocy społecznej,
• znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
• obsługa komputera,
• łatwość nawiązania kontaktów interpersonalnych,
• umiejętność pracy w zespole,
• odporność na stres,
• odpowiedzialność,
• asertywność,
• rzetelność, systematyczność,
• komunikatywność i otwartość.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ,
• kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
• kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
• kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną,
• podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
• podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
• podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
• podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.”


Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów do dnia 29.05.2013r. do godz. 1200 na adres:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Św. Wojciecha 1
06- 300 Przasnysz


w zamkniętej kopercie w GOPS z dopiskiem na kopercie: „asystent rodziny”. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

V. Informacje dodatkowe:
• praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – 80 godzin miesięcznie. oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy,
• praca asystenta rodziny nie może być łączona w wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, psychoterapeuty.
• zatrudnienie asystenta rodziny realizowane będzie w okresie od 03.06.2013r. do 31.12.2013r.


W kwietniu zakończyliśmy nabór, w ramach którego zakwalifikowaliśmy do projektu 14 nowych osób, w tym 11 K i 3 M. 1 osoba w dalszym ciągu kontynuuje udział w projekcie systemowym od 2012 roku.

W miesiącu maju uczestnicy projektu biorą udział w indywidualnym poradnictwie prowadzonym przez doradcę zawodowego, z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych. Zajęcia te prowadzi Pani Ewa Ochtera.


Przasnysz, dn. 25.04.2013 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa
z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych
dla 14 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy
oraz dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym
od 2012 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Pani Ewy Ochtera

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłasza, od 18 marca, nabór osób chętnych do wzięcia udziału w VI edycji projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszukujemy:
KOBIET i MĘŻCZYZN
zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-64 lat, w tym osób bezrobotnych, nie pracujących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest wypełnienie testu motywacyjnego oraz złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, a w przypadku osób niepełnosprawnych również kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentacji: do 15.04.2012 r.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu oraz warunków naboru udzielają pracownicy socjalni oraz Koordynator Projektu/Kierownik GOPS w Przasnyszu.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 27 495
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 23.05.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl