mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 17.06.2013


Przasnysz, dn. 17.06.2013 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Usługa polegająca na zorganizowaniu spotkania integracyjnego

w formie pikniku dla 15 uczestników projektu SZANSA

 z osobami z otoczenia.

Łącznie dla 46 osób na czas 4 godzin.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta :

Pani Anny Małgorzaty Zbyszyńskiej „Gospoda Pod Kasztanem”

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


Naziemna telewizja cyfrowa w gminie Przasnysz

Jeszcze tylko do 17 czerwca na terenie gminy Przasnysz będzie można odbierać tradycyjny sygnał telewizyjny przekazywany w sposób analogowy. We wskazanym dniu nastąpi wyłączenie dotychczasowego  nadajnika, co oznacza przejście na system naziemnej telewizji cyfrowej.

Zgodnie z apelem Wojewody Mazowieckiego informujemy wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy korzystają z telewizji naziemnej, o konieczności sprawdzenia swoich odbiorników. Jeśli posiadany telewizor nie ma dekodera MPEG-4, nie będzie przystosowany do odbioru telewizji cyfrowej. Taki dekoder można kupić w sklepach ze sprzętem radiowo-telewizyjnym.

Jednocześnie przestrzegamy mieszkańców gminy przed osobami, które próbują wykorzystać ogólnopolski proces przejścia z telewizji analogowej na cyfrową i oszukują konsumentów mniej zorientowanych w tych zagadnieniach. Dlatego zalecamy, by:

 • kupować odbiornik TV tylko w sprawdzonych sklepach i punktach obsługi
 • nie wpuszczać do domu obcych osób, które chcą rzekomo sprawdzić nasz odbiornik telewizyjny
 • nie kupować dodatkowych anten telewizyjnych – do odbioru telewizji cyfrowej wystarczy obecna antena
 • nie przekazywać pieniędzy osobom żądającym przyłączenia odbiornika do naziemnej telewizji cyfrowej – ta usługa będzie świadczona w ramach dotychczasowego abonamentu.

Więcej szczegółów można znaleźć w poniższych materiałach:

Podstawowe informacje o NTC
Jak dobrać antenę
Telewizja cyfrowa - jak to działa
Telewizja cyfrowa - prezentacja


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

ogłasza nabór na stanowisko

Asystenta Rodziny

I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 3. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 4. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 5. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 10. udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
 14. współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny,
 15. oraz innych czynności wynikających z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887 ze zm.)

II. Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.

III. Wymagania pożądane:

 • udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną, lub staż pracy w ośrodku pomocy społecznej,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • obsługa komputera,
 • łatwość nawiązania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • rzetelność, systematyczność,
 • komunikatywność i otwartość.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ,
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 • kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
 • kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.”


Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów do dnia 29.05.2013r. do godz. 1200 na adres:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Św. Wojciecha 1
06- 300 Przasnysz


w zamkniętej kopercie w GOPS z dopiskiem na kopercie: „asystent rodziny”. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

V. Informacje dodatkowe:

 • praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – 80 godzin miesięcznie. oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy,
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona w wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, psychoterapeuty.
 • zatrudnienie asystenta rodziny realizowane będzie w okresie od 03.06.2013r. do 31.12.2013r.


W kwietniu zakończyliśmy nabór, w ramach którego zakwalifikowaliśmy do projektu 14 nowych osób, w tym 11 K i 3 M. 1 osoba w dalszym ciągu kontynuuje udział w projekcie systemowym od 2012 roku.

W miesiącu maju uczestnicy projektu biorą udział w indywidualnym poradnictwie prowadzonym przez doradcę zawodowego, z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych. Zajęcia te prowadzi Pani Ewa Ochtera.


Przasnysz, dn. 25.04.2013 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa
z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych
dla 14 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy
oraz dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym
od 2012 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Pani Ewy Ochtera

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłasza, od 18 marca, nabór osób chętnych do wzięcia udziału w VI edycji projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszukujemy:
KOBIET i MĘŻCZYZN
zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-64 lat, w tym osób bezrobotnych, nie pracujących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest wypełnienie testu motywacyjnego oraz złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, a w przypadku osób niepełnosprawnych również kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentacji: do 15.04.2012 r.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu oraz warunków naboru udzielają pracownicy socjalni oraz Koordynator Projektu/Kierownik GOPS w Przasnyszu.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 28 116
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 17.06.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl