mapa strony   |   kontakt   |

Zamówienia publiczne

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu SZANSA na terenie Miasta Przasnysz”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Przasnyszu ul. Św. Wojciecha 1 , działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu:

Część I

1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Oferta Nr 1:Szkoła Nauki Jazdy „La MANITA” Karol Błachnio
ul. Słowackiego 23G
06-300 Przasnysz

uzasadnienie wyboru:
- wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

2. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena PLN
1 Szkoła Nauki Jazdy „La MANITA” Karol Błachnio
ul. Słowackiego 23G
06-300 Przasnysz
13.293,00

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium
CENA
Razem
1 10,00 10,00

- Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

- Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Część II

1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Oferta Nr 2: Centrum Szkoleń i Rozwoju Biznesu „EURO-PARTNER”
ul. Dzierzgowska 8
06-500 Mława

uzasadnienie wyboru:
- wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

2. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena PLN
1 Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR” Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 66,
21-500 Biała Podlaska
9.144,00
2 Centrum Szkoleń i Rozwoju Biznesu
„EURO-PARTNER”
ul. Dzierzgowska 8
06-500 Mława
8.490,00

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium
CENA
Razem
1 9,28 9,28
2 10,00 10,00

- Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

- Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 ustawy, umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą zostać zawarte z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Na podstawie art.27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 29 752 31 54.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 15 155
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 05.08.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl