mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 28.10.2014

KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów  podjęła  uchwałę Nr 85 (M.P. poz. 430) w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Uchwała weszła w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.
Wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz w godzinach od 8.00 do 16.00.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

 • rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka.
 • dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Karty przyznawane są bezpłatnie i bez względu na dochód.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Pełną listę miejsc, które honorują kartę, można sprawdzić na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłasza, od 17 marca, nabór osób chętnych do wzięcia udziału w VII edycji projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszukujemy:
KOBIET i MĘŻCZYZN
zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-64 lat, w tym osób bezrobotnych, nie pracujących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest wypełnienie testu motywacyjnego oraz złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, a w przypadku osób niepełnosprawnych również kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentacji: do 02.04.2014 r.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu oraz warunków naboru udzielają pracownicy socjalni oraz Koordynator Projektu/Kierownik GOPS w Przasnyszu.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w VII edycji projektu systemowego SZANSA wpłynęły 22 zgłoszenia.

Po przeprowadzonych rozmowach informacyjno – motywacyjnych przez Koordynatora i pracownika socjalnego zatrudnionego do bieżącej realizacji projektu, w dniu 04.04.2014 r. w Biurze Projektu w Przasnyszu, Komisja rekrutacyjna wyłoniła 17 osób, które zostały zakwalifikowane do projektu.

Osoby zakwalifikowane do projektu to:

 1. Anna Olędzka
 2. Krzysztof Olencki
 3. Anna Perzanowska
 4. Ewa Chylińska
 5. Damian Wilga
 6. Julita Karpińska
 7. Beata Tokarska
 8. Justyna Gągała
 9. Piotr Niedzielski
 10. Justyna Kamzelska
 11. Marek Bugajski
 12. Alicja Krupińska
 13. Janusz Sęk
 14. Irena Smosarska
 15. Paweł J. Urbanek
 16. Mateusz Iwaśkowić
 17. Sylwia Jastrzębska

W miesiącu maju uczestnicy projektu biorą udział w indywidualnym poradnictwie z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych. Zajęcia te prowadzone są przez doradcę zawodowego – P. Krzysztofa Gadomskiego.
Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Agnieszka Kapczyńska realizuje projekt socjalny pn. „Wzmocnienie kobiet doświadczających przemocy poprzez działania informacyjno-edukacyjne”.

W ramach projektu utworzono grupę wsparcia dla sześciu kobiet doświadczających przemocy domowej, a następnie zorganizowano dla tej grupy zajęcia informacyjno-edukacyjne prowadzone przez specjalistów.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zjawiska przemocy domowej na rzecz osób doświadczających przemocy poprzez cykl zaplanowanych spotkań ze specjalistami różnych obszarów pomocowych.

W dniu 8 maja 2014r. w siedzibie GOPS miało miejsce
pierwsze spotkanie, które poprowadził pracownik socjalny realizujący projekt. Podczas spotkania podpisano deklaracje uczestnictwa w projekcie, ustalono harmonogram kolejnych spotkań. Pracownik socjalny w ramach wprowadzenia przedstawił prezentację dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie – definicję przemocy, jej rodzaje, formy, cykl doświadczania przemocy, a przede wszystkim zakres możliwej pomocy jaką można uzyskać w tutejszym Ośrodku. Dodatkowo Panie zostały poinformowane o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. Uczestniczki projektu miały możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem z zakresu przemocy w rodzinie.

Kolejne spotkanie odbyło się 15 maja br. Spotkanie to zostało poprowadzone przez st. sierż. Magdalenę Sokołowską
Dzielnicową Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. Uczestniczki uzyskały informacje nt. formalnych oraz praktycznych uwarunkowań interwencji funkcjonariuszy Policji w sytuacjach przemocy domowej, informacje dotyczące roli i zadań dzielnicowego w związku z realizacją procedury „Niebieska Karta” a ponadto o konsekwencjach karnych stosowania przemocy dla sprawców. Uczestniczki spotkania otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.W ramach realizowanego projektu odbędą się
jeszcze trzy spotkania grupy wsparcia.

W najbliższy czwartek grupę poprowadzi
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przasnysz.
Na czwarte spotkanie zaproszony jest
specjalista psychoterapii uzależnień,
na piąte – ostatnie spotkanie zaplanowano
zajęcia warsztatowe z psychologiem.

Mamy nadzieję, że nabycie konkretnych umiejętności społecznych, dostarczenie wyczerpującej wiedzy w zakresie przysługujących praw, przepisów prawnych, nawiązanie kontaktu z różnymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie przełoży się na zdolność do podejmowania samodzielnych działań, korzystania z pomocy osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Umożliwienie kontaktu uczestniczkom grupy wsparcia z innymi osobami w podobnej sytuacji zmniejsza poczucie samotności, dostarcza wsparcia emocjonalnego, wpływa również pozytywnie na wzrost motywacji do podejmowania efektywnych działań w celu zmiany sytuacji, w jakiej obecnie się znajdują.

Wyczerpujące wiadomości przekazane przez specjalistów różnych obszarów pomocowych w ramach realizowanego projektu będą na pewno cennymi wskazówkami
dla osiągnięcia postawionych celów.


W miesiącach: czerwiec i lipiec psycholog – Pani Aniela Gauze prowadzi poradnictwo w zakresie podniesienia umiejętności społeczno – życiowych.
W ramach działań środowiskowych realizowanego projektu systemowego 14 czerwca br., w sobotę w „Gospodzie pod kasztanem” w Fijałkowie zorganizowaliśmy piknik integracyjny dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia.
18 SIERPNIA ROZPOCZĘTO SZKOLENIE PT. „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA” DO UDZIAŁU W TYM SZKOLENIU ZAKWALIFIKOWALIŚMY 3 KOBIETY I 3 MĘŻCZYZN. UCZESTNICY POZNAJĄ M.IN.: OBSŁUGĘ KOMPUTERA Z PODSTAWOWYMI PROGRAMAMI SPRZEDAŻOWYMI, OBSŁUGĘ KAS FISKALNYCH, PODSTAWY NEGOCJACJI, MARKETINGU I REKLAMY. SZKOLENIE ZAKOŃCZY SIĘ EGZAMINEM WEWNĘTRZNYM.26 SIERPNIA ROZPOCZĘTO KURS PRAWA JAZDY KAT. B. ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE NAUKI JAZDY „La MANITA” NA UL. SŁOWACKIEGO 23G W PRZASNYSZU. BIERZE W NIM UDZIAŁ 11 OSÓB, 7 KOBIET I 4 MĘŻCZYZN. W RAMACH KURSU W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ UCZESTNICY PROJEKTU POZNAJĄ M.IN.: ZASADY PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO, ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE, WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU, WARUNKI UŻYWANIA I WYPOSAŻENIE POJAZDÓW, CZYNNOŚCI KONTROLNO – OBSŁUGOWE, ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ITD.

KURS PRAWA JAZDY ZAKOŃCZY SIĘ PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ UCZESTNIKÓW DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.


11 osób, które w miesiącu sierpniu rozpoczęły kurs na prawo jazdy kat B w ramach projektu systemowego tut. Ośrodka obecnie doskonalą swoje umiejętności kierowania samochodem.W związku z dużym zainteresowaniem osób biorących udział w rekrutacji do projektu, szkoleniem/kursem „Prawo jazdy kat. B” pod koniec m-ca września br. zakwalifikowaliśmy 5 nowych osób z listy rezerwowej. Osoby te wykonały niezbędne badania do podjęcia szkolenia oraz odbyły już spotkania z doradcą zawodowym, w ramach indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych. Obecnie osoby te zakończyły część teoretyczną w/w kursu i są w trakcie spotkań z psychologiem.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu kolejny raz bierze udział w:

X Kampanii Białych Serc - solidarnym proteście przeciwko narkotykom

poprzez zawieszenie białych papierowych serduszek w oknach swojej siedziby.

Białe serduszka pojawiły się z dniem rozpoczęcia Kampanii tj.12 października i będą wisiały do dnia zakończenia tj.26 października 2014 roku.

Pomysłodawcą Kampanii Białych Serc jest Pan Mariusz Zalewski z Grupy Zalewski Patrol z Mławy.

X Kampania Biały Serc przebiega pod hasłem „ŻYCIE TO NIE GRA".

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 40 344
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 28.10.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl