mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 23.03.2020

POGOTOWIE ZAKUPOWE W GMINIE PRZASNYSZ

Osoby starsze, chore, samotne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie mają bliskich, którzy mogliby je zrobić, mogą skorzystać z pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Seniorzy mogą dzwonić w dni robocze,

od poniedziałku do piątku,

w godz. od 9.00 do 15.00 pod nr telefonu 29 751 2123
i zgłaszać swoje potrzeby.

Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie faktury wystawionej przez sklep lub aptekę.

Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko adres zamieszkania, nr telefonu, które należy podać składając zamówienie.

Z uwagi na sytuację, Ośrodek uprzejmie prosi o korzystanie z tych form pomocy, w sytuacjach faktycznej konieczności.

UWAGA: NIE DOTYCZY OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ DOMOWĄ


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuję, że wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc marzec 2020r. zrealizowana zostanie w dniu 20.03.2020r.


...............................................................
pieczęć zamawiającego


ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na usługę poniżej 30 000 euro

1. Zamawiający

NABYWCA: GMINA PRZASNYSZ ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz
ODBIORCA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz

Przedmiot zamówienia: usługa -schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz :

1. świadczenie usług schronienia dla 4 osób bezdomnych (mężczyzn) w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych,
2. świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (1 kobiety i 1 mężczyzny) w postaci
a. noclegowni,
b. ogrzewalni.
3. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Przasnysz (w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2018., poz. 1508 ze zm.)
4. potrzebującym pomocy–schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przasnysz

2. Termin realizacji zamówienia styczeń 2020rok – grudzień 2020 rok
3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
4. Inne istotne warunki zamówienia

Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz
Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
Położenie placówki w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Przasnysz.
2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom , o których mowa
w pkt.1 , następującego zakresu usług :
a) prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy (w przypadku gdy dana osoba wymaga takiej pomocy)
b) zapewnienia bezdomnym posiłków, w tym 1 posiłku gorącego,
c) zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania odzieży ,
d) zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków,
e) zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki,
f) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
g) współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych ,
h) informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.
3. Liczba osób wymagających schronienia -ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie jeszcze innych osób nie więcej niż 3 w ciągu roku.
4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 24 grudnia.
5. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
7.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy–jednakże nie później niż od 01 stycznia 2020r. do 31.12.2020r.

5. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie o „Usługa - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w 2020 roku, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl lub faksem pod nr 0-29 751-20-21
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 19 grudnia 2019 roku godz. 10 00

7. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, którego adres oraz dane kontaktowe są podane w Zapytaniu ofertowym;
2) adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: iod@przasnysz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonym w puncie 1, prowadzonym w trybie rozeznania rynku:
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi przechowywania przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego postępowania;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą decyzji o wyborze wykonawcy
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


                                                                                         ....................................................................
                                                                                     (data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

zał.nr.1


INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuje, że od 24 czerwca 2019 roku ulega zmianie adres siedziby GOPS.

Nowy adres lokalizacji:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5

(pokoje 91,92, 93, 94,95, 97 na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Przasnyszu)
Adres e-mailowy pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Elżbieta Urban
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przasnyszu


I N F O R M A C J A !

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych za miesiąc kwiecień 2019r. odbędzie się w dniach 18 - 19 kwietnia 2019r.ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
na usługę poniżej 30 000 euro

1. Zamawiający

NABYWCA: GMINA PRZASNYSZ ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz
ODBIORCA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. Wojciecha 1, 06 – 300 Przasnysz


Przedmiot zamówienia: usługa -schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz :

1. świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (mężczyzn) w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych,
2. świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (1 kobiety i 1 mężczyzny) w postaci
a. noclegowni,
b. ogrzewalni.
3. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Przasnysz (w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 20178., poz. 1508 ze zm.)
4. potrzebującym pomocy–schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przasnysz

2. Termin realizacji zamówienia styczeń           2019rok – grudzień 2019 rok
3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
4. Inne istotne warunki zamówienia
Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz
Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
Położenie placówki w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Przasnysz.
2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom , o których mowa
w pkt.1 , następującego zakresu usług :
a) prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy (w przypadku gdy dana osoba wymaga takiej pomocy)
b) zapewnienia bezdomnym posiłków, w tym 1 posiłku gorącego,
c) zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania odzieży ,
d) zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków,
e) zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki,
f) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
g) współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych ,
h) informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.
3. Liczba osób wymagających schronienia -ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie innych osób nie więcej niż 3 w ciągu roku.
4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 24 grudnia.
5. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
7.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy–jednakże nie później niż od 01 stycznia 2019r do 31.12.2019r

5. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie o „Usługa - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w 2019 roku, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl lub faksem pod nr 0-29 752-31-54
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 20 grudnia 2018 roku godz. 10 00

załącznik1
 

                                                                                                       Kierownik

                                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                     w Przasnyszu

                                                                                                      Elżbieta Urban


ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
na usługę poniżej 30 000 euro
1. Zamawiający
NABYWCA: GMINA PRZASNYSZ ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz
ODBIORCA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
ul. Św. Wojciecha 1, 06 – 300 Przasnysz
Przedmiot zamówienia: usługa -schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz :

1. świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej (mężczyzny) w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych,
2. świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (1 kobiety i 1 mężczyzn) w postaci
a. noclegowni,
b. ogrzewalni.
3. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Przasnysz (w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.)
4. potrzebującym pomocy–schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Przasnysz

2. Termin realizacji zamówienia sierpień 2018 rok – grudzień 2018 rok
3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
4. Inne istotne warunki zamówienia
Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz
Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
Położenie placówki w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Przasnysz.
2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom , o których mowa
w pkt.1 , następującego zakresu usług :
a) prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy (w przypadku gdy dana osoba wymaga takiej pomocy)
b) zapewnienia bezdomnym posiłków, w tym 1 posiłku gorącego,
c) zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania odzieży ,
d) zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków,
e) zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki,
f) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
g) współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych ,
h) informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.
3. Liczba osób wymagających schronienia -ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie innych osób nie więcej niż 3 w ciągu roku.
4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 24 grudnia.
5. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
7.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy–jednakże nie później niż od 01 sierpnia 2018 r do 31.12.2018r

5. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie o „Usługa - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Przasnysz.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl lub faksem pod nr 0-29 752-31-54
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 31 lipca 2018 roku godz. 10 00.

załącznik1

                                                                                                Kierownik
                                                                 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                           w Przasnyszu
                                                                                           Elżbieta Urban


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przasnyszu powołał

inspektora ochrony danych

adres email:

iod@przasnysz.pl


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA
WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została niżej wymieniona osoba:

     1. Pan Mariusz Zakrzewski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w osoba spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. W opinii Komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na stanowisku inspektora ds. świadczeń wychowawczych.

                                                                                                          Kierownik
                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                    w Przasnyszu

Przasnysz, 29 marca 2018 r.


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA
FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA
WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU

W dniu 26.03.2018 roku komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu powołana Zarządzeniem Nr 2/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu rozpatrzyła 2 oferty.

Informujemy, że jedna oferta nie spełniła niezbędnych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Pan Mariusz Zakrzewski zam. Bartniki,

W/w kandydata zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 29 marca 2018 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1.


                                                                                          Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                    Kierownik Elżbieta Urban


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRZASNYSZU, UL. ŚW. WOJCIECHA 1, 06-300 PRZASNYSZ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
3. wykształcenie – wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,
4. staż pracy – 2 lata, co najmniej roczny staż pracy w ośrodku pomocy społecznej,
5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
6. nieposzlakowana opinia,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
8. kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

2. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
2. posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, komunikatywność, , umiejętność korzystania z przepisów prawa.
3. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji, sporządzanie projektów zaświadczeń, planowanie zapotrzebowania na środki finansowe,
2. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
3. prowadzenie postępowania w sprawie nienależnie przyznanych świadczeń,
4. sporządzanie comiesięcznych list wypłat, przelewów,
5. prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
6. przyjmowanie i obsługa klientów w sprawach świadczeń,
7. inne zadania przewidziane w ustawie o świadczeniach.

4. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. oświadczenie o stanie zdrowia,

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1.

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami

Wymiar czasu pracy: praca na pełny etat.
Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

W lutym 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0 %.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 23 marca 2018 r. do godz. 15.00.


Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Przasnyszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie od 28-29 marca 2018 r. Planowane zatrudnienie - od 1 kwietnia 2018 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1 w Przasnyszu.


W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.


Przasnysz, dnia 09.03.2018 r.

                                                                                      Kierownik
                                                                                     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                     w Przasnyszu


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA
WOLNE STANOWISKA REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska wybrane zostały niżej wymienione osoby:


1. Pani Paulina Opalach
2. Pan Mariusz Zakrzewski


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


W/w osoby spełniły wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. W opinii Komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się najlepszą wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń wychowawczych.

                                                                                                                  Kierownik
                                                                                          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                              w Przasnyszu
                                                                                                Przasnysz, 23 marca 2016 r.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA
FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA
WOLNE STANOWISKA REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU

W dniu 18.03.2016 roku komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu powołana Zarządzeniem Nr 3/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu rozpatrzyła 23 oferty.


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


1. Pani Paulina Opalach zam. Sierakowo,
2. Pani Edyta Purzycka zam. Przasnysz,
3. Pan Mariusz Zakrzewski zam. Bartniki,
4. Pani Diana Anna Ćwiek zam. Przasnysz,
5. Pani Anita Chodacz zam. Przasnysz,
6. Pani Justyna Wierzbicka zam. Przasnysz,
7. Pani Anna Kiliańska zam. Żbiki,
8. Pani Aldona Jezierska zam. Karwacz,
9. Pani Anna Kopka zam. Żbiki Starki,
10. Pani Anna Górowska zam. Przasnysz,
11. Pani Martyna Marchewka zam. Przasnysz,
12. Pani Magdalena Murach zam. Przasnysz
13. Pani Ewa Miecznikowska zam. Przasnysz,
14. Pani Katarzyna Brzostek zam. Przasnysz,
15. Pani Aneta Winnicka – Kukian zam. Przasnysz.

W/w kandydatów zapraszam na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w dniu 23 marca 2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1.


                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                              Kierownik Elżbieta Urban


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRZASNYSZU, UL. ŚW. WOJCIECHA 1, 06-300 PRZASNYSZ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (2 etaty)


1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1.  obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 3. wykształcenie minimum średnie,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 7. kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,


2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 2. posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, komunikatywność, , umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 3. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji, sporządzanie projektów zaświadczeń, planowanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 2. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
 3. prowadzenie postępowania w sprawie nienależnie przyznanych świadczeń,
 4. sporządzanie comiesięcznych list wypłat, przelewów,
 5. prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
 6. przyjmowanie i obsługa klientów w sprawach świadczeń,
 7. inne zadania przewidziane w ustawie o świadczeniach.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia,

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:


Miejsce pracy: Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1.

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami

Wymiar czasu pracy: praca na pełny etat,

Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 16 marca 2016 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Przasnyszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie od 22 - 24 marca 2016 r. Planowane zatrudnienie - od 1 kwietnia 2016 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1 w Przasnyszu

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.


Kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji ( do pobrania)
Oświadczenie ( do pobrania)

Przasnysz, dnia 04.03.2016 r.

                                                                                                                    Kierownik
                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                  w Przasnyszu


INFORMACJA
o przystąpieniu do prac nad opracowywaniem
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Przasnysz podjęła decyzję o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przasnysz na lata 2015-2020.
Konieczność uchwalenia Strategii wynika wprost z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ), art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 163).

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.
W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 13.08.2015r. do 06.09.2015r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Przasnysz mogą włączyć się w prace nad Strategią poprzez zgłaszanie swoich propozycji przez cały okres prac nad dokumentem drogą elektroniczną na adres e-mail: gopsprzasnysz@data.pl bądź drogą korespondencyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz ul. Św. Wojciecha 1
udział w badaniu opinii publicznej z wykorzystaniem opracowanej ankiety.

Zapraszamy do wypełniania ankiety dotyczącej opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Przasnysz na lata 2015-2020, którą można znaleźć tutaj.

Elżbieta Urban
Koordynator Zespołu ds. opracowania Strategii


Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz informuje, iż w dniach 21 i 22 lipca 2015 roku w budynku OSP w Lesznie, będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, dla osób posiadających skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Godziny dystrybucji żywności:

21 lipca 2015r. w godzinach od 13.00 – 18.00
22 lipca 2015r. w godzinach od 8.00 – 16.00


KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów  podjęła  uchwałę Nr 85 (M.P. poz. 430) w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Uchwała weszła w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.
Wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz w godzinach od 8.00 do 16.00.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

 • rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka.
 • dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Karty przyznawane są bezpłatnie i bez względu na dochód.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Pełną listę miejsc, które honorują kartę, można sprawdzić na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłasza, od 17 marca, nabór osób chętnych do wzięcia udziału w VII edycji projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszukujemy:
KOBIET i MĘŻCZYZN
zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-64 lat, w tym osób bezrobotnych, nie pracujących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest wypełnienie testu motywacyjnego oraz złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, a w przypadku osób niepełnosprawnych również kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentacji: do 02.04.2014 r.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu oraz warunków naboru udzielają pracownicy socjalni oraz Koordynator Projektu/Kierownik GOPS w Przasnyszu.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w VII edycji projektu systemowego SZANSA wpłynęły 22 zgłoszenia.

Po przeprowadzonych rozmowach informacyjno – motywacyjnych przez Koordynatora i pracownika socjalnego zatrudnionego do bieżącej realizacji projektu, w dniu 04.04.2014 r. w Biurze Projektu w Przasnyszu, Komisja rekrutacyjna wyłoniła 17 osób, które zostały zakwalifikowane do projektu.

Osoby zakwalifikowane do projektu to:

 1. Anna Olędzka
 2. Krzysztof Olencki
 3. Anna Perzanowska
 4. Ewa Chylińska
 5. Damian Wilga
 6. Julita Karpińska
 7. Beata Tokarska
 8. Justyna Gągała
 9. Piotr Niedzielski
 10. Justyna Kamzelska
 11. Marek Bugajski
 12. Alicja Krupińska
 13. Janusz Sęk
 14. Irena Smosarska
 15. Paweł J. Urbanek
 16. Mateusz Iwaśkowić
 17. Sylwia Jastrzębska

W miesiącu maju uczestnicy projektu biorą udział w indywidualnym poradnictwie z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych. Zajęcia te prowadzone są przez doradcę zawodowego – P. Krzysztofa Gadomskiego.


Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Agnieszka Kapczyńska realizuje projekt socjalny pn. „Wzmocnienie kobiet doświadczających przemocy poprzez działania informacyjno-edukacyjne”.

W ramach projektu utworzono grupę wsparcia dla sześciu kobiet doświadczających przemocy domowej, a następnie zorganizowano dla tej grupy zajęcia informacyjno-edukacyjne prowadzone przez specjalistów.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zjawiska przemocy domowej na rzecz osób doświadczających przemocy poprzez cykl zaplanowanych spotkań ze specjalistami różnych obszarów pomocowych.

W dniu 8 maja 2014r. w siedzibie GOPS miało miejsce
pierwsze spotkanie, które poprowadził pracownik socjalny realizujący projekt. Podczas spotkania podpisano deklaracje uczestnictwa w projekcie, ustalono harmonogram kolejnych spotkań. Pracownik socjalny w ramach wprowadzenia przedstawił prezentację dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie – definicję przemocy, jej rodzaje, formy, cykl doświadczania przemocy, a przede wszystkim zakres możliwej pomocy jaką można uzyskać w tutejszym Ośrodku. Dodatkowo Panie zostały poinformowane o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. Uczestniczki projektu miały możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem z zakresu przemocy w rodzinie.Kolejne spotkanie odbyło się 15 maja br. Spotkanie to zostało poprowadzone przez st. sierż. Magdalenę Sokołowską
Dzielnicową Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. Uczestniczki uzyskały informacje nt. formalnych oraz praktycznych uwarunkowań interwencji funkcjonariuszy Policji w sytuacjach przemocy domowej, informacje dotyczące roli i zadań dzielnicowego w związku z realizacją procedury „Niebieska Karta” a ponadto o konsekwencjach karnych stosowania przemocy dla sprawców. Uczestniczki spotkania otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.

W ramach realizowanego projektu odbędą się
jeszcze trzy spotkania grupy wsparcia.

W najbliższy czwartek grupę poprowadzi
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przasnysz.
Na czwarte spotkanie zaproszony jest
specjalista psychoterapii uzależnień,
na piąte – ostatnie spotkanie zaplanowano
zajęcia warsztatowe z psychologiem.

Mamy nadzieję, że nabycie konkretnych umiejętności społecznych, dostarczenie wyczerpującej wiedzy w zakresie przysługujących praw, przepisów prawnych, nawiązanie kontaktu z różnymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie przełoży się na zdolność do podejmowania samodzielnych działań, korzystania z pomocy osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Umożliwienie kontaktu uczestniczkom grupy wsparcia z innymi osobami w podobnej sytuacji zmniejsza poczucie samotności, dostarcza wsparcia emocjonalnego, wpływa również pozytywnie na wzrost motywacji do podejmowania efektywnych działań w celu zmiany sytuacji, w jakiej obecnie się znajdują.

Wyczerpujące wiadomości przekazane przez specjalistów różnych obszarów pomocowych w ramach realizowanego projektu będą na pewno cennymi wskazówkami
dla osiągnięcia postawionych celów.


W miesiącach: czerwiec i lipiec psycholog – Pani Aniela Gauze prowadzi poradnictwo w zakresie podniesienia umiejętności społeczno – życiowych.


W ramach działań środowiskowych realizowanego projektu systemowego 14 czerwca br., w sobotę w „Gospodzie pod kasztanem” w Fijałkowie zorganizowaliśmy piknik integracyjny dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia.


18 SIERPNIA ROZPOCZĘTO SZKOLENIE PT. „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA” DO UDZIAŁU W TYM SZKOLENIU ZAKWALIFIKOWALIŚMY 3 KOBIETY I 3 MĘŻCZYZN. UCZESTNICY POZNAJĄ M.IN.: OBSŁUGĘ KOMPUTERA Z PODSTAWOWYMI PROGRAMAMI SPRZEDAŻOWYMI, OBSŁUGĘ KAS FISKALNYCH, PODSTAWY NEGOCJACJI, MARKETINGU I REKLAMY. SZKOLENIE ZAKOŃCZY SIĘ EGZAMINEM WEWNĘTRZNYM.


26 SIERPNIA ROZPOCZĘTO KURS PRAWA JAZDY KAT. B. ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE NAUKI JAZDY „La MANITA” NA UL. SŁOWACKIEGO 23G W PRZASNYSZU. BIERZE W NIM UDZIAŁ 11 OSÓB, 7 KOBIET I 4 MĘŻCZYZN. W RAMACH KURSU W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ UCZESTNICY PROJEKTU POZNAJĄ M.IN.: ZASADY PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO, ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE, WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU, WARUNKI UŻYWANIA I WYPOSAŻENIE POJAZDÓW, CZYNNOŚCI KONTROLNO – OBSŁUGOWE, ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ITD.

KURS PRAWA JAZDY ZAKOŃCZY SIĘ PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ UCZESTNIKÓW DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.
11 osób, które w miesiącu sierpniu rozpoczęły kurs na prawo jazdy kat B w ramach projektu systemowego tut. Ośrodka obecnie doskonalą swoje umiejętności kierowania samochodem.

W związku z dużym zainteresowaniem osób biorących udział w rekrutacji do projektu, szkoleniem/kursem „Prawo jazdy kat. B” pod koniec m-ca września br. zakwalifikowaliśmy 5 nowych osób z listy rezerwowej. Osoby te wykonały niezbędne badania do podjęcia szkolenia oraz odbyły już spotkania z doradcą zawodowym, w ramach indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych. Obecnie osoby te zakończyły część teoretyczną w/w kursu i są w trakcie spotkań z psychologiem.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu kolejny raz bierze udział w:

X Kampanii Białych Serc - solidarnym proteście przeciwko narkotykom

poprzez zawieszenie białych papierowych serduszek w oknach swojej siedziby.

Białe serduszka pojawiły się z dniem rozpoczęcia Kampanii tj.12 października i będą wisiały do dnia zakończenia tj.26 października 2014 roku.

Pomysłodawcą Kampanii Białych Serc jest Pan Mariusz Zalewski z Grupy Zalewski Patrol z Mławy.

X Kampania Biały Serc przebiega pod hasłem „ŻYCIE TO NIE GRA".


Zbiórka żywności

W ramach podpisanego porozumienia z Fundacją Bank Żywności w Ciechanowie, dniach 28 – 29 listopada 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu koordynował Świąteczną Zbiórkę Żywności. W czterech sklepach tj. Zielonych Marketach, Stokrotce i Polo Markecie wolontariusze zbierali żywność. Do zbiórki aktywnie włączyli się przedstawiciele Urzędu Gminy w Przasnyszu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogatem, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, przedstawiciele Rady Gminy , sołtysi, grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Nowej Krępie, Szkoła Podstawowa w Obrębie, Szkoła Podstawowa w Mchowie, przedstawicielki Klubu Seniora, kół gospodyń wiejskich oraz grup nieformalnych z terenu gminy (69 dorosłych wolontariuszy) oraz młodzież: Zespołu Szkół w Bogatem, Zespołu Szkół w Nowej Krępie oraz Zespołu Szkół w Lesznie (83 osoby). Transport żywności ze sklepów do siedziby GOPS zabezpieczyły Ochotnicze Straże Pożarne z miejscowości Szla i Leszno.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz ofiarności darczyńców zebrano 1.312,47 kg żywności, która jeszcze przed świętami zostanie przekazana dla podopiecznych GOPS.

Koordynator Zbiórki składa podziękowania wolontariuszom oraz ludziom dobrej woli za wsparcie akcji.
W piątek, 12 grudnia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zorganizował seminarium podsumowujące realizację projektu systemowego pt. „SZANSA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2014 roku przygotowano szereg zajęć dla grupy 23 uczestników wyselekcjonowanych spośród mieszkańców gminy Przasnysz. Uczestnicy mieli więc zapewnione m.in. indywidualne poradnictwo świadczone przez doradcę zawodowego, indywidualne wsparcie świadczone przez psychologa, a także specjalne integracyjne dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia.

Co ważne, po projekcie uczestnikom pozostaje szereg umiejętności praktycznych. Dla 16 osób zorganizowano kurs prawa jazdy kategorii B, a dla 6 kolejnych – szkolenie dla sprzedawców z obsługą komputera i kasy fiskalnej. Wszyscy uczestnicy przeszli pomyślnie sprawdziany i zdobyli pożądane dokumenty.

Podczas spotkania podsumowującego był zatem czas na radość i gratulacje. Te ostatnie przekazała wszystkim wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska – razem z zaświadczeniami potwierdzającymi nabyte kwalifikacje.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Mariusz Zakrzewski
Dokument z dnia: 23.03.2020
Dokument oglądany razy: 89 965
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 23.03.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl