mapa strony   |   kontakt   |

Zespół interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny - to zespół osób oddelegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowanie procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie (Dz. U. z 2005r. ,Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Wraz z wejściem w życie od dnia 1 sierpnia 2010r. nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy. Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:

 • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

 • integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inspirowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 19 kwietnia 2011 roku o godz. 14.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Przasnysz powołanego Zarządzeniem Nr 27/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 kwietnia 2011r.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Pani Elżbieta Urban – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Pani Barbara Gniazdowska – St. pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 3. Pani Magdalena Ferenc – Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 4. Pani Agnieszka Kapczyńska – Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 5. Pani Danuta Michalak – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu
 6. Pan Ryszard Łazicki –Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu
 7. Pani Dorota Zamielska – Starszy kurator zawodowy
 8. Pani Elżbieta Kamińska – Pielęgniarka rodzinna
 9. Pani Halina Sokołowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mchowie
 10. Pani Ewa Płoska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Obrębie
 11. Pani Iwona Tworkowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Krępie
 12. Pan Wojciech Krawczyk – Dyrektor Zespołu Szkół w Lesznie
 13. Pan Piotr Sekuna – Dyrektor Zespołu Szkół w Bogatem.

Zespół Interdyscyplinarny będzie realizował zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.

W trakcie spotkania został wybrany Przewodniczący Zespołu – Pani Elżbieta Urban.

Tel kont. 29 7523154

Kontakt w dni pracy od 8.00 – 16.00.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Elżbieta Urban
Dokument z dnia: 23.09.2023
Dokument oglądany razy: 6 231
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 21.09.2023
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl